Översiktsplan för Stockholm

Genom översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Den nya översiktsplanen är antagen av Stockholms kommunfullmäktige. I avvaktan på att planen vinner laga kraft kommer staden hänvisa till både den nya översiktsplanen och till den nuvarande översiktsplanen, Promenadstaden.

Vad vill vi uppnå?

Stockholm ska vara en stad med täta och sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar.  Översiktsplanen utgår från stadens mål för stadsbyggande

Hur når vi dit?

Strategin beskriver var stadens investeringar och resurser ska riktas. Allt för att styra utvecklingen mot stadens vision - Ett Stockholm för alla.

Ny översiktsplan och karta som pdf

Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm antogs i november 2010. Den 19 februari 2018 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan. Fram till den nya översiktsplanen vunnit laga kraft kommer staden hänvisa till både den nya översiktsplanen och till Promenadstaden.

 

Ny översiktsplan för Stockholm, (pdf, 23 MB, nytt fönster)

Stadsutvecklingskarta (pdf, 1.5 MB, nytt fönster)

Bilaga, Riksintressen enligt miljöbalken, (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Bilaga, Särskilt utlåtande (pdf 1 MB, nytt fönster)

Planeringsunderlag och tillägg

Det finns flera planeringsunderlag som tillsammans bildar utgångspunkt för översiktsplanen och ett antal tillägg som utvecklar den. Planeringsunderlagen används i arbetet med att ta fram en översiktsplan och finns sedan med som underlag så länge som översiktsplanen gäller. Tilläggen kommer till allt eftersom frågor blir aktuella och när en översiktsplan uppdateras arbetas de tillägg som är relevanta in i den nya översiktsplanen.

Promenadstaden som pdf och karta

Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm antogs i november 2010. Den 19 februari 2018 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan. Fram till den nya översiktsplanen vunnit laga kraft kommer staden hänvisa till både den nya översiktsplanen och till Promenadstaden.

 

Promenadstaden, Översiktsplan för Stockholm (pdf, 18 MB, nytt fönster) 

Bilagor

Riksintressen enligt miljöbalken, Redovisning av miljö- och riskfaktorer (pdf, 8,4 MB, nytt fönster)

Beslut - utställning och antagande (pdf, 7,4 MB, nytt fönster)

Plankarta (pdf, 9,2 MB, nytt fönster)

Promenadstaden finns också tillgänglig i ett digitalt kartformat.
Digital översiktsplan

Stockholm - en stad för alla

Länk till film

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad