Illustration: Tvärbanans Kistagren vid Kistagången.
Illustration: Tvärbanans Kistagren vid Kistagången.
Projekt Planerat

Tvärbanan Kistagrenen

Tvärbanan byggs ut från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Projektfakta

Varför?

Tvärbana till Kista möjliggör smidigare resor från hemmet till skola, arbete och omsorg och är en förutsättning för att klara befolkningstillväxten. Resor med kollektiva färdmedel bidrar också till minskad klimatpåverkan.

De nya attraktiva bytespunkterna blir bra lägen för nya förstärkta bebyggelsekärnor med bostäder, arbetsplatser och affärer, som man snabbt förflyttar sig mellan med kollektivtrafiken.

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

Vad?

Kistagrenen är tänkt att starta efter hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcka sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna. Kistagrenen är 8 kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.

En resa från Alvik till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Vem?

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting i samarbete med Stockholms stad.

När?

Samråd om förslag till detaljplan pågick under perioden 9 november - 21 december 2015. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 14 april 2016 godkändes redovisningen av plansamråd och planen delades upp i ett antal detaljplaner till granskning.

Två stycken delområden för utbyggnad av Tvärbanans Kistagren i stadsdelarna Riksby, Bällsta och Bromsten, (2016-07368, och 2016-07062) ställdes ut för granskning under tiden 2016-08-31 till 2016-09-28. Under första kvartalet 2018 beräknas Tvärbanans Kistagren, delen vid Bromma flygplats (2016-07368) tas upp för godkännande i stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplan för delen genom Ulvsunda industriområde(2016-18325) vann laga kraft 2018-03-21.

 

 

13 december 2016 tog landstingsfullmäktige beslut om att genomföra Kistagrenen. Byggstart beräknas ske under våren 2018. Om allt går enligt planerna kommer Kistagrenen att ha två trafikstarter dels 2021 till Ursvik dels 2023 till Helenelund. Läs mer på landstingets webbplats.

Bildgalleri

Karta som visar Kistagrenens sträckning.
Karta som visar Kistagrenens sträckning.
Illustration: Bro över Ulvsundavägen för tvärbanans Kistagren.
Illustration: Bro över Ulvsundavägen för tvärbanans Kistagren.
Illustration: Tvärbanans Kistagren vid Kistagången.
Illustration: Tvärbanans Kistagren vid Kistagången.

Kontakt

Stefan Modig

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jonas Norberg

Projektledare, exploateringskontoret

Lovisa Strandlund

Trafikplanerare, Trafikkontoret

Gabriella Burell

Programledare, Trafikförvaltningen, SLL

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad