Flygfoto med planområdets ungefärliga gräns är markerad med röd linje.
Projekt Pågående

Studentboende och förskola på Lappkärrsberget

Norra Djurgården

742 nya studentlägenheter och en ny förskola planeras inom kvarteret Filosofen på Lappkärrsberget.

Projektfakta

Vad?

Detaljplanen bekräftar befintlig bebyggelse inom området samt inför varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse. Den befintliga parkeringsanläggningen rivs för att möjliggöra ytterligare bostäder. Två befintliga friliggande förskolor rivs också och en ny förskola planeras i de tre nedersta våningsplanen i de nya lamellhusen i områdets östra del.

Den nya bebyggelsen anpassas i skala, utformning och färgsättning till befintlig bebyggelse i området samtidigt som den ges ett modernt uttryck och utgör en ny årsring.

Planförslaget innebär att nya byggrätter placeras över befintliga fastighetsgränser vilket innebär att dessa behöver justeras eller läggas samman med fastighetsbildning innan bygglov kan beviljas.

Varför?

Staden och fastighetsägaren vill möjliggöra fler studentbostäder.

När?

  • Samråd 22 januari - 1 mars 2013
  • Utställning 12 december 2013 - 9 januari 2014
  • Godkännande SBN 3 mars 2014
  • Antagande KF kv. 2 2014
  • Laga Kraft 2016-01-22

Byggherre

Stockholms Studentbostäder, SSSB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Flygfoto med planområdets ungefärliga gräns är markerad med röd linje.

Kontakt

Martin Schröder

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad