Flygbild med projektområdet markerat
Planområdet markerat med rött.
Projekt Planerat

80 smålägenheter vid Sirapsvägen

Hökarängen

I planförslaget, Farsta 2:1 med mera vid Sirapsvägen, presenteras en långsmal knäckt lamell i 5 våningar med cirka 80 ungdomslägenheter om 35 kvm. Förutom tillskott av bostäder kan bebyggelsen bidra till ökat stadsliv och ökad trygghet i centrala Hökarängen.

Projektfakta

Vad?

Huset planeras på bergsknallen mellan centrum och tunnelbanespåret. Entrén placeras i suterräng med ingång från Sirapsvägen. På så sätt skapas ett nytt entrétorg som hjälper till att befolka och belysa platsen under alla tider på dygnet. Gång- och cykelstråket längs med matbutiken Matdax baksida blir bättre upplyst och omhändertaget.

Planen tar allmän platsmark i anspråk för ny kvartersmark. Marken är svår att använda till annan byggnation på grund av den kuperade marken och den smala tomten. Den outnyttjade platsen ligger mellan matbutiken MatDax och tunnelbaneperrongen i Hökarängen. Platsen uppfattas i dag som en baksida till Hökarängens centrum, och den känslan förstärks i och med den stora parkeringsytan och matbutikens lastkaj som också ligger där.

Eftersom Hökarängens bebyggelse som helhet har ett kulturhistoriskt värde är en god gestaltning av den nya byggnaden viktig. Beläget i närheten står David Helldéns punkthus som är en karaktärsgivande byggnad i Hökarängen sedan stadsdelens uppförande. En viktigt knäckfråga är punkthuset i förhållande till den nya byggnaden.

När?

Granskning 9 november–12 december 2016.
Antogs 31 augusti 2017.
Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Vem?

Planområdet omfattar del av Gubbängen 1:1 och Farsta 2:1 som båda ägs av Stockholms stad. En ny fastighet för bostadsändamål kommer att bildas. Den nya fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt för hyresrätter till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Bebyggelseförslag med entrén och byggnadens entrébalkonger på dagen. Bild: Arkitektstudio Witte
Bebyggelseförslag visar hur byggnaden ser ut på natten. Genom att låta entrébalkongerna vara vända mot parkeringen skapas ett tryggare offentligt rum från parkeringen vidare längst med gång- och cykelvägen som går över Örbyleden. Bild: Arkitektstudio Witte
Bebyggelseförslag med entrén och byggnadens entrébalkonger på dagen. Bild: Arkitektstudio Witte
Befintlig gång- och cykelväg mot tunnelbana och bro över Örbyleden. Planområdet till höger.
Befintlig gång- och cykelväg mot tunnelbana och bro över Örbyleden. Planområdet till höger.
David Helldéns punkthus sedd från parkering invid planområdet med Matdaxs inlastningskaj till höger i bild.
David Helldéns punkthus sedd från parkering invid planområdet med Matdaxs inlastningskaj till höger i bild.
Planområdet ovanpå kullen med tunnelbanan på vänster sida i bild.
Planområdet ovanpå kullen med tunnelbanan på vänster sida i bild.

Kontakt

Johanna Rosvall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad