Pågående arbeten

En maskin är i full gång med att riva en brokonstruktion. Man ser en skylt i mitten av bilden som pekar åt vänster mot Blå bodarna. I bakgrunden ses flera kontorshus. Solen skiner.
Rivningsarbete sommaren 2016. Foto/Håkan Skog

Här hittar du information om pågående arbeten i Slussenområdet. Arbetena pågår mestadels dagtid mellan klockan 07.00-19.00. Vid enstaka tillfällen behöver vi utföra störande arbeten eller arbeta natt.

Tunnelarbeten i Katarinaberget 

Under 2017 och 2018 kommer arbete med försörjningstunnlar som går genom Katarinaberget att genomföras. I berget längs med Stadsgårdsleden kommer vi att spränga in en lång tunnel i berget.

På Katarinavägen kommer så kallad raiseborrning att utföras som en del i tunnelarbetet. Detta innebär att man först borrar ett smalt hål uppifrån och ned, sedan kopplar man på en borrkrona med en större diameter längst ned på borren. Efter det drar man upp borren genom berget, och borrar alltså nerifrån och upp. Denna typ av borrning är ganska snabbt avklarad, men kan komma att bullra en del. I övrigt blir det även en del arbeten med spont, jordschakt och betongarbeten

Sprängningsarbetena är i stort sett avslutade, sporadiska sprängningar kan dock förekomma.

Du som bor eller arbetar nära arbetena kan få en SMS-avisering några minuter innan varje sprängsalva.
Skriv in ditt mobilnummer här för att få SMS

Ny grundläggning Katarinahissen

Tidigare har vi genomfört underhållsarbeten av stålkonstruktionen. Nu pågår arbete med att förstärka grundläggningen och att byta ut den nedre delen av stålstommen. Sedan kommer själva hissmaskineriet att bytas ut. Hissen kan som tidigast sättas i drift under 2019.

Mer information om upprustningen hittar du här

Tillfällig bussterminal på Stadsgårdsleden

Arbeten pågår för den tillfälliga bussterminalen på Stadsgårdskajen. Just nu byggs fundamenten för gångbroarna och inom kort ska själva gångbroarna lyftas in. Detta sker på natten för att inte störa busstrafiken i den nuvarande terminalen. 

Under våren 2018 ska Nacka- och Värmdö-bussarna flytta till den temporära terminalen. 

Resenärer kommer att ta sig via gångbryggor, på vardera sida av terminalen med tillhörande trappor och hissar, mellan terminalen och Ryssgården. Vid Ryssgården byggs en ny tillfällig tunnelbanenedgång för att underlätta för de resenärer som kommer från bussterminalen. 

Rendering av tillfällig bussterminal på Stadsgårdsleden och tillfällig t-baneentré på Ryssgården

Breddning av kajen

För att bussterminalen ska få plats på Stadsgårdsleden måste bil-, cykel- och gångtrafiken ledas om en bit längre ut mot kajen. För att möjliggöra detta pågår arbete med att bredda kajen. Som mest handlar det om en breddning på sju meter. 

Slusstorget

På det stora arbetsplatsområdet där den, nu rivna, östra bron brukade stå pågår flera olika arbeten parallellt. Det handlar om schaktning, muddring, rivningsarbeten och utlastning av bottenmassor, bland annat. 

Pålning för den nya brons norra landfäste, strax söder om Skeppsbron, pågår för fullt. Det är omkring 100 pålar som ska borras ned till cirka 50 meters djup i detta moment. 

Sjöbergsplan

På Sjöbergsplan, ytan där popplarna brukade stå, pågår arbeten med att bygga en sjökulvert med tillhörande stigarschakt. Kulverten kommer innehålla ledningar och ska sträcka sig mot Gamla stan. Arbetet innefattar bland annat borrning av spontpålar och schaktarbeten. 

Munkbron

På Munkbron, mitt emot Sjöbergsplan, pågår arbete med att borra spont. Dessa arbeten är en del av byggandet av den sjökulvert som så småningom ska innehålla ledningar mellan Södermalm och Gamla stan. 

Arkeologi

Då Slussen är en plats med en lång historia av sjöfart och handel är det inte konstigt att vi hittar många historiska fynd när vi schaktar oss ned i marken. Ett tjugotal arkeologer arbetar sida vid sida med byggjobbarna så att inget av historiskt värde går förlorat under arbetet. 

Läs mer på Arkeologikonsults webbplats om utgrävningarna

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad