Illustration med det planerade huset och skolan
Visionsbild korsningen Bäckvägen/Tellusborgsvägen. Illustration AIX arkitekter
Projekt Pågående

Skola och bostäder vid f.d. brandstationen

Midsommarkransen

I före detta Hägerstens brandstation vid korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen planeras en ny skola för cirka 900 elever, och snett mitt emot skolan ett nytt flerbostadshus med 50 lägenheter. Detaljplanen för Brandstegen vann laga kraft i oktober 2017.

Projektfakta

Ny skola i före detta Hägerstens brandstation

Midsommarkransens skola byggs i en före detta brandstation i Hägersten. Enligt planförslaget ska brandstationens vagnhall, entrébyggnad och administrationsbyggnad bevaras och bli en del av den nya skolan. Det innebär att samtliga av brandstationens byggnader mot korsningen får vara kvar och att en ny rektangulär byggnad i fem våningar placeras bakom vagnhallen. Huset ska ges ett samtida uttryck, med inspiration från vagnhallens arkitektur, och spegla skolans funktion som en publik byggnad. Stora delar av naturmarken mot Tellusborgsvägen sparas, liksom andra värdefulla träd så som exempelvis eken vid vagnhallen.

Förbättring av park och trafikkorsning

Delar av Enbacken-parken blir ny skolgård och parken och skolgården utformas som en helhet som kan samnyttjas. Hela Enbacken-parken får en ny gestaltning, entréer och parkvägar förbättras.

Planen innehåller också förslag att bygga om korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen om för att skapa en trafiksäker miljö kring skolan samt för ge mer plats till gående och cyklister. En ny återvinningsstation vid Tellusborgsvägen byggs och en gasreglerstation som finns idag flyttas.

Nytt bostadshus vid Tellusborgsvägen

Snett mittemot skolan planeras ett flerbostadshus längs med Tellusborgsvägen. Huset har placerats så att siktlinjen mot vagnhallen finns kvar och så att så lite naturmark som möjligt påverkas. Målsättningen med husets utformning är att det ska ges ett samtida uttryck samtidigt som det smälter in bland områdets övriga bebyggelse. Det varierade takfallet syftar till att skapa variation längs gatan samt hålla nere höjden. I husets bottenvåning finns två lokaler.

Tidplan

  • Start-PM beslutades av stadsbyggnadsnämnden i december 2014.
  • Samråd genomfördes 8 juli till 13 september 2015. Under samrådstiden hölls öppet hus i brandstationen den 25 augusti.
  • Mellan den 25 maj och 22 juni 2016 pågick granskning av detaljplanen. Granskningen innebar inga förändringar av förslaget. 
  • Planförslaget godkändes av stadsbyggnadsnämnden i september 2016 och antogs av kommunfullmäktige i december 2016.
  • Detaljplanen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen men fick inte prövningstillstånd.
  • Detaljplanen vann laga kraft 9 oktober 2017.

Byggaktörer

Exploateringsnämnden har beslutat att anvisa mark för skola till Skolfastigheter i Stockholm AB och mark för bostäder till Besqab Bostadsmark I AB.

Bildgalleri

Visionsbild från Tellusborgsvägen, söder ifrån, bostäder Brandstegen. Illustration AIX arkitetekter.
Visionsbild från Tellusborgsvägen, söder ifrån, bostäder Brandstegen. Illustration AIX arkitekter
Illustration med det planerade huset och skolan
Visionsbild korsningen Bäckvägen/Tellusborgsvägen. Illustration AIX arkitekter
Illustration som visar skolbyggnaden innifrån parken.
Visionsbild vy över den nya skolan, från parken inom Brandstegen. Illustration AIX arkitekter
Illustrationsplan över den nya skolan som visar byggnadernas placering och tomtgräs
Situationsplan över den nya skolan och skolgården. Illustration Liljewall arkitekter.
Rosa cirkel visar planområdets lokalisering

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Program för Aspudden och Midsommarkransen

Arbetet med Brandstegen utgår från program för Aspudden och Midsommarkransen. Huvudfokus för programmet låg på de tre frågorna behov av förskolor och skola, grönstruktur samt bebyggelseutveckling.

Programmet föreslog ny bebyggelse som stärker stadsdelarnas entréer och kopplingarna mellan stadsdelarna, nya stadsstråk och gröna promenadvägar mot Liljeholmen och Södermalm. En ny grundskola med föreslogs på fastigheten Brandstegen 1 (fd Hägerstens brandstation). Totalt uppskattades 1 300 till 1 600 nya bostäder, en skola och ett antal förskolor. Programförslaget var på samråd under perioden 30 oktober–28 december 2012.

Program för Aspudden och Midsommarkransen i Plan- och byggtjänsten.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad