Projekt Planerat

Radhus planeras vid Tyska Bottens väg

Nockebyhov

Vid korsningen Tyska Bottens väg, inom fastigheten Nockebyhov 2:22 planeras byggnation av cirka 17 radhus. Området ligger nära förskola, skola, kollektivtrafik och grönområdet Judarskogen. Planförslaget bidrar till att uppfylla stadens bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer.

Granskning

Granskning av förslag som möjliggör nya radhus i Nockebyhov

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan som möjliggör byggnation av 17 radhus samt en yta för parkering på kvartersmark och längst sydvästra sidan av Tyska Bottens väg i Nockebyhov.

Jämfört med samrådsförslaget har tre radhus utgått och radhusens lägen förskjutits. Genom förändringarna har ett närmare 1 500 kvm stort centralt parkstråk och spridningskorridor tillkommit.

Öppenheten har förstärkts genom att en parkeringsyta har flyttats. Granskning av förslag av ny bebyggelse pågår till 2018-05-23.

Se planförslaget
Planförslaget finns att ta del av vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Planförslaget visas även i stadsbyggnadskontorets bygg- och plantjänst

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 2018-05-23 ha inkommit till:Stockholms stadsbyggnadskontor Registratur Box 8314104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 
Ange diarienummer: 2017-15486

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.
De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Projektfakta

Föreslagen radhusbebyggelse omfattar cirka 17 radhus om två våningar och en souterrängvåning mot Tyska Bottens väg. Det gångstråk genom parkmark som förbinder Tyska Bottens väg med Ferievägen och Mälaren behålls. Öppningar mellan huskropparna skapar kontakt med sparad grönska.

Parkering

Parkering planeras ske på två parkeringsytor inom planområdet (kvartersmark).

Gång- och cykelbana

Gångbana saknas idag på den sida av vägen som planområdet ligger på. Som en del i utvecklingen av hela Nockebyhov planeras Tyska Bottens väg att byggas om. Ombyggnaden innebär bland annat att en gångbana anläggs utmed västra sidan av Tyska Bottens väg.

Byggherre/byggaktör

Exploateringsnämnden beslutade 10 december 2015 att anvisa mark för cirka 20 radhus till Småa AB.
Exploateringsnämndens beslut

Tidplan

Stadsbyggnadsnämnden tog 14 april 2016 beslut om att påbörja planarbete. Plansamråd ägde rum under perioden 24 januari till 7 mars 2017. Planarbetet bygger på det program för västra Nockebyhov som stadsbyggnadsnämnden godkände 2013.

Planeringsarbetet drevs tillsammans "Flerbostadshus vid Tyska Bottens väg/Mälarblick" - diarienummer: 2014-19532. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 31 augusti 2017 beslutade nämnden att godkänna redovisningen av plansamrådet samt att dela planärendet 2014-19532 i två delar. Planområdet med föreslagen radhusbebyggelse fick därför nytt diarienummer – 2017-15486.

Granskning av förslaget pågår mellan 25 april till 23 maj 2018.

Bildgalleri

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad