Ungefärligt planområde för Masugnen 5 och 7 är markerat med lila.
Ungefärligt planområde för Masugnen 5 och 7 är markerat med lila.
Projekt Planerat

Omvandling av industriområde till bostäder, park och gångstråk

Ulvsunda industriområde

Stockholm växer. I Mariehäll och Ulvsunda pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Masugnen 5 och 7 planeras cirka 315 bostäder, lokaler och förskola. Planområdet ligger i stadsdelen Mariehälls södra del, angränsande till den norra delen av Ulvsunda industriområde, mellan Bällstaviken och Karlsbodavägen i direkt anslutning till Tvärbanan.

Projektfakta

Vad?

Inom planområdet finns kontors- och verksamhetsbyggnader, som planeras rivas och ersätts med bostäder. Det förslag som upprättats av stadsbyggnadskontoret omfattar cirka 315 bostäder. Inom fastigheterna, Masugnen 5 och 7 görs det möjligt, och delvis ställs det krav, på lokaler i husens bottenvåningar. Inom fastigheten Masugnen 7 planeras en förskola med fyra avdelningar.

Park och gångstråk

Planen möjliggör en sammanhängande, allmänt tillgänglig strandpark med gångstråk längs Bällstaviken. Strandparken kommer att fylla en viktig funktion för hela Mariehäll och Ulvsunda industriområde vad gäller grönska, rörelsestråk, vistelse och vattenkontakt. Gångstråket ansluter till Masugnen 8 norrut och söderut till Bällstahamnen. En gångväg planeras längs stranden. I den norra delen ges strandparken en mer grön karaktär medan den i södra delen öppnas upp mot Bällstaviken.

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad stad med cirka 315 bostäder, lokaler i bottenvåning och förskola. Syftet är också att tillgängliggöra strandområdet och Bällstaviken för allmänheten genom en sammanhängande strandpark med gångstråk. Kopplingarna till omkringliggande stadsdelar stärks för att skapa en mer integrerad och tryggare stadsdel. Mark reserveras även för en gång- och cykelbro över Bällstaviken.

Förslaget överensstämmer med Stockholms översiktsplan och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

När?

Samråd om förslag till detaljplan pågick under perioden 14 juni till 4 augusti 2016. Vid stadsbyggnadsnämndens möte 14 december 2017 godkändes redovisningen av plansamrådet och utredningsarbetet fortsätter.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Skanska för Masugnen 5 och JM för Masugnen 7.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Niklas Karlsson

Enhetschef, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad