Bilden visar en karta över Hagsätra med planområdet markerat.
Den rosa, streckade linjen visar var planområdet ligger.
Projekt Planerat

100 nya hyresrätter vid Hagsätravägen

Rågsved

Stockholms stad planerar tillsammans med Stockholmshem ca 100 nya hyresrätter längs Hagsätravägen. Lägenheterna planeras inom ramen för stadens bostadssatsning Stockholmshusen. Projektet är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt, Fokus Hagsätra-Rågsved. Detaljplanen är tänkt att gå ut på samråd våren 2018.

Projektfakta

100 nya hyresrätter i Stockholmshus

Projektets formella namn är Område vid kvarteret Svedjaren samt kvarteret Stockleden. Projektet omfattar totalt ca 100 nya hyresrätter. Lägenheterna kommer att byggas i två lamellhus på två platser längs Hagsätravägen. Husen är tänkta att byggas med 6 våningar. Eftersom Hagsätravägen ligger i en sänka hamnar de nya husen i höjd med de befintliga som ligger högre upp.

Enligt utredningar som har gjorts i områdesplaneringen för Hagsätra och Rågsved upplever många, inte minst unga tjejer, området runt Hagsätravägen och Hagsätra IP som otryggt. Många tycker att gatan borde bli mer stadslik med fler bostäder, butiker och service. Utredningarna pekar också på att det är viktigt att involvera unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund i planeringen. Staden kommer därför att lägga särskild vikt vid jämställdhet och social hållbarhet i den fortsatta planeringen.

Platsen där staden planerar att bygga är idag naturmark med en del större träd. Vi strävar efter att de gröna ytor som är kvar rustas upp och blir användbara för fler människor.

De nya husen planeras inom ramen för Stockholmshusprojektet, stadens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader. Läs mer om Stockholmshusprojektet.

Samråd om detaljplanen våren 2018

Arbetet med detaljplanen startade våren 2017 och planen är tänkt att gå ut på samråd våren 2018. Vi återkommer längre fram med exakta tider för samrådet.

  • April 2017: Markanvisning till Stockholmshem
  • Juni 2017: Startpromemoria för detaljplanearbetet beslutades i stadsbyggnadsnämnden.
  • Kvartal 2 2018: Samråd om detaljplanen (preliminärt)
  • Kvartal 3 2018: Granskning av detaljplanen (preliminärt)
  • Kvartal 4 2018: Detaljplanen antas i stadsbyggnadsnämnden (preliminärt)
  • 2019: Byggstart (preliminärt)

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden ca 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna kommer att användas även i planeringen av bostäderna vid Hagsätravägen.

Läs mer om utvecklingen av Hagsätra och Rågsved.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad