Bilden visar den kommande bebyggelsen i etapp 1 på Årstafältet.Illustration: White arkitekter
I etapp 1 ska drygt 1 000 nya bostäder byggas. Illustration: White arkitekter.
Projekt Planerat

1015 nya bostäder och nya förskolor på Årstafältet, etapp 1

Östberga

Detaljplanerna för etapp 1 och parken vann laga kraft den 24 maj 2017. I den här etappen kommer det att byggas 1 015 lägenheter, varav 123 studentlägenheter och 13 stadsradhus, samt butikslokaler och förskolor. Våren 2018 inleder staden sina markarbeten.

Projektfakta

Årstafältet blir en levande stadsdel

Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med fina offentliga miljöer. Husen kommer därför att få entréer ut mot gatan och verksamheter i bottenvåningarna. På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla.

Staden satsar mycket på att förbättra framkomligheten för cyklister, bland annat genom att koppla ihop de lokala cykelbanorna i området med de stora pendlingsstråken mot Gullmarsplan, Årstabron och Älvsjö. Valla Gärde och Årstafältet kopplas ihop genom nya stråk och gångpassager.

Bilparkeringsplatser för de boende byggs i garage under marken. Vi räknar med 0,5 platser per lägenhet och 0,1 platser per studentlägenhet.

Innan etapp 1 börjar byggas kommer delar av parken att anläggas. En ny dagvattendamm ska byggas och koloniområdet flyttas till en ny plats på fältet. Vi kommer också att bygga ett bullerskydd utmed Huddingevägen för att minska bullernivåerna i parken.

Många byggherrar medverkar

Flera olika byggherrar medverkar i etappen. Det ger stor variation i bebyggelsens typ, höjd, form och stil. Många har hämtat inspiration från Årsta centrums 50-talsstil.

Byggherrar är Abacus, Järntorget, HSB, Gyllenforsen, Erik Wahlin, Maxera, Ikano, Svenska bostäder, SKB, Einar Mattson, SISAB (förskolan) och Veidekke.

Tidplan

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken i december 2015. Planerna har sedan dess överklagats i olika instanser upp till Mark- och miljööverdomstolen. Den 24 maj 2017 fattade domstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Detaljplanerna vann därmed laga kraft. Just nu arbetar staden med att upphandla en entreprenör för markarbetena. Arbetena kommer att starta våren 2018.

I samband med byggstarten kommer staden att bjuda in till ett evenemang på Årstafältet. Vi återkommer med information om datum och program längre fram.

Byggarbetena kommer att pågå i flera år. De inleds med att staden förbereder marken genom att lägga ledningar, bygga gator och torg samt flytta befintliga verksamheter. Detta beräknas ta ca 2-2½ år. Därefter, ca 2020-2021, börjar byggaktörerna sitt arbete med att bygga de nya bostadskvarteren. Första inflyttning kan ske tidigast år 2022.

Bakgrund

Årstafältet-projektet bidrar till stadens mål om att bygga 40 000 nya lägenheter till år 2020. Det stämmer också väl överens med målen i Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, om att utvidga innerstaden och att bättre koppla samman närliggande områden. Området ligger inom influensområdet för utbyggnaden av tunnelbanan.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Bildgalleri

Bild på hus. Människor och träd i förgrunden.
Visionsbild för kvarter A, Järntorget. Bild: Grad
Bild på hus och människor som promenerar och cyklar
Visionsbild på Kvarter C, huvudgata. Bild: Erik Wallin med Kjellander Sjöberg
Bild på Årstafältets kvarter E, studentbostäder. Bild: Svenska Bostäder med ETTELVA Arkitekter
Visionsbild kvarter E, studentbostäder. Bild: Svenska Bostäder med ETTELVA Arkitekter
Bilden visar Årstafältets kvarter E, studentbostäder. Bild: Svenska Bostäder med ETTELVA Arkitekter.
Visionsbild kvarter E, studentbostäder. Bild: Svenska Bostäder med ETTELVA Arkitekter.
Bild på hus. Människor som cyklar på gata.
Visionsbild Kvarter F, SKB. Bild: Utopia
Bild på hus, människor som promenerar och cyklar på gång- och cykelväg framför
Visionsbild för kvarter I, Veidekke. Bild: Bergkrantz
Illustration på hus.
Illustration på huvudgatan i etapp 1, Årstafältet.
Illustrationsplan på området.
Illustration på Norra lokalgatan i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Vallastråket i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Vallastråket i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Parkbryggan, Årstafältet etapp 1.
Illustration av Parkbryggan, Årstafältet etapp 1.
Flygfoto över park- och grönområde
Årstafältet aktivitetsbrygga. Bild: White arkitekter
Flygbild över parkområden kantat av hus.
Visionsbild Stadsdelsparken.
Bild på grönområde men vatten, människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild på parkbrygga.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ek

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad