Fotomontage som visar hur förslaget ser ut när besökare kommer från gång- och cykelvägen vid Örbyleden till bandyhallen. Bild: AIX Arkitekter 2017.
Ny träningshall för skridsko och bandy Illustration: AIX Arkitekter
Projekt Pågående

Ny skridsko- och bandyhall i Gubbängen

Gubbängen

Stockholms stad planerar att uppföra en ny träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP, Gubbängen 1:1. En fördelningsstation för el kommer att placeras i norra delen av idrottsplatsen.

Förslaget innebär att de båda fotbollsplaner som idag finns på idrottsfältet ska bli konstfrusna isplaner på vintern, varav en ska byggas in och bli en ny träningshall för skridsko och bandy. Projektet innebär att fler stockholmare kan aktiveras i skridskosporterna samtidigt som träningsmöjligheterna för de aktiva i dessa sporter förlängs.

Projektfakta

En träningshall för skridsko och bandy

För att staden ska kunna bygga en träningshall för skridsko och bandy, komplementbyggnader för idrottsverksamheten och en fördelningsstation för el på Gubbängens IP (idrottsplats) finns ett förslag till detaljplan.

Utformningen av anläggningarna är viktig för att förstärka Gubbängens IP som ett offentligt rum för sport och rekreation och för att ge idrottsplatsen en starkare identitet.

Fördelningsstationen för el kommer att placeras i den norra delen av planområdet, vid huvudparkeringsplatsen inom Gubbängens IP. Stationen innehåller ställverk i två våningar.

Behovet är stort i Stockholmsregionen

I dagsläget finns det ett antal ishockeyhallar i Stockholmsregionen men ingen träningshall för skridsko och bandy. Behovet i Stockholm är stort och skulle ha betydande effekt för skridskosporter i hela Stockholmsregionen. Genom en ny träningshall för skridsko och bandy får idrotterna bättre förutsättningar att växa och fler barn och ungdomar kan aktiveras i dessa sporter.

Träningshallen planeras vara klar 2019

Detaljplanen för ärendet Gubbängen 1:1, träningshallen för skridsko och bandy samt fördelningsstationen har vunnit laga kraft. Vi planerar ett första spadtag för skridsko- och bandyhallen preliminärt till våren 2018.

Målet är att den nya träningshallen för skridsko och bandy ska stå klar 2019.

Ansvarig är Stockholms stad

Ansvarig för utredningen av en ny träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP är fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Magnus Karlsson

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Hans Eriksson

Idrottsplanerare, idrottsförvaltningen

Bildgalleri

Entré till ny skridsko- och bandyhall. Illustration: AIX Arkitekter
Entré till ny skridsko- och bandyhall. Illustration: AIX Arkitekter
Situationsplan för föreslagen bandy- och skridskohall. AIX Arkitekter 2017.
Situationsplan för föreslagen bandy- och skridskohall. Gröna pilar visar ingångar till hallen, ingång i nordväst är huvudingången. Orangestreckade linjer visar grindar till området. Rött kryss visar befintligt busshinder. Rödstreckade linjer visar uppställningsplatser för räddningsfordon. Blåstreckad linje visar ny placering av befintlig dagvattenledning. Bild: AIX Arkitekter 2017.
Fotomontage över fördelningsstation för el som visar hur förslaget ser ut från Gubbängens huvudparkering. Bild: SWECO 2017.
Fotomontage över fördelningsstation för el som visar hur förslaget ser ut från Gubbängens huvudparkering. Bild: SWECO 2017.
Fotomontage som visar hur förslaget ser ut när besökare kommer från Målkurvan till Gubbängens IP. Bild: SWECO 2017.
Fotomontage som visar hur förslaget ser ut när besökare kommer från Målkurvan till Gubbängens IP. Bild: SWECO 2017.

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad