Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Ny cykelbana längs Gamla Huddingevägen

Örby

Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen är en viktig länk i ett prioriterat cykelstråk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun. Idag saknas cykelbana på delar av sträckan och för att fler ska välja att cykla planerar staden att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister.

Projektfakta

Dubbelriktad gång- och cykelbana och andra framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder

I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar staden att bygga en ny dubbelriktad gång- och cykelbana på cirka 1500 meter. Följande åtgärder planeras för att förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerheten:

  • Bredda gång- och cykelbanan.
  • Gångbanan och cykelbanan separeras med 30 centimeter gatsten.
  • Busshållsplatser kommer att rustas upp och göras mer tillgängliga
  • Säkerheten förbättras för cyklister och fotgängare, exempelvis genom genomgående gång- och cykelbanor och att bygga om övergångsställen.
  • Träd och buskar kommer att tas bort längs Malmköpingsvägen för att skapa utrymme för den nya cykelbanan. I Turingeparken och andra grönområden kommer nya träd att planteras och bullerplanket längs Gamla Huddingevägen kommer att få klätterväxter.

Åtgärderna kommer att förbättra framkomligheten för cyklister avsevärt längs hela cykelstråket, utan att framkomligheten för fordonstrafik längs Gamla Huddingevägen påverkas negativt.

Möter behovet av cykelbanor för arbetspendling

Cykelstråket mellan Huddinge centrum och Gullmarsplan är ett utpekat regionalt stråk för arbetspendling. Idag saknas gång- och cykelbana på större delar av Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen.

Projektet pågår 2017–2018

Den nya gång- och cykelbanan beräknas vara klar i juni 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad utför projektet.

Påverkan i närområdet

Träd inom projektområdet. Det är nödvändigt att fälla träd som står placerade på utsatta platser inom projektområdet. En del träd kommer att bytas ut och det kommer att planteras nya träd på sträckan under projektets gång.

250 meter av Malmköpingsvägen kommer att enkelriktas vilket påverkar tillgängligheten till ett 50-tal fastigheter. På den sträckan kommer 35 parkeringsplatser tas bort men det finns parkeringsmöjligheter på tvärgator.

I Örby centrum tas 13 parkeringsplatser bort längs gatan och fyra plaster på parkeringsplatsen vid Hemköp. Ytterligare parkeringsplatser kommer tas bort längre fram.

Kontakt

Trafikkontoret

Sofi Persson

Projektledare

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad