Projekt Planerat

Norrbackatäppan rustas upp och utvecklas

Vasastaden

Parken ska rustas upp för att möta områdets ökade behov av attraktiva miljöer för lek och vistelse.

Projektfakta

Aktuellt just nu

Ett program för parkens upprustning är framtaget och väntas beslutas av stadsdelsnämnden den 22 mars 2018.

Låt Norrbackatäppan blomstra!

I väntan på upprustningen kommer vi under sommaren 2018 att ställa ut odlingslådor i parken som vem som helst får använda. Läs mer på stockholm.se/norrmalmblomstrar.

Parken Norrbackatäppan förnyas

Norrbackatäppan är en kvarterspark belägen mellan Norra stationsgatan och Norrbackagatan. Parken är nästan helt omgärdad av bebyggelse och har karaktär av en bostadsgård. Två förskolor samt en skola ligger i direkt anslutning och en del av parken används också som skolgård. Norrbackatäppan fick sin nuvarande utformning på 1970-talet och bara mindre tillägg har gjorts sedan dess. Parken är relativt stor men den är sliten och svår att orientera sig i. Berg i dagen samt utfyllnad med sprängsten gör delar av parken svårtillgänglig och entréerna till parken är otydliga. Några mindre ytor för lek och bollspel finns, i övrigt består parken av gräsytor, mindre träd och buskage.

Bara ett kvarter från Norrbackatäppan växer nya Hagastaden fram. Under 2017 kommer de första boende att flytta in och totalt planeras för omkring 6000 nya bostäder. Det nya parkstråket i Hagastaden, med plats för lek och rekreation, kommer dock inte att kunna tas i bruk före 2021-2022. Under några år kommer Norrbackatäppan att vara den närmst belägna lekplatsen för Hagastadens nya invånare, det är därför särskilt angeläget att nu planera för en förnyelse av parken.

Satsning för att möta trycket på lekparker och parker

Trycket på lekplatserna inom Norrmalms stadsdelsområde är högt, andelen parkyta per invånare är lägst i Stockholm och trycket på de befintliga parkerna väntas öka ytterligare i takt med att staden växer. Det finns därför stor anledning att satsa extra på stadsdelens lekplatser och parker för att möta det befintliga och ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara platser för lek och rekreation i den täta stenstaden. 

Tekniska handlingar och upphandling 2018

Under 2018 kommer vi i huvudsak arbeta med att ta fram de tekniska handlingarna för parken och genomföra en upphandling. Planerad byggstart är våren 2019.

Projektet genomförs av Stockholms stad

Norrmalms stadsdelsförvaltning i samarbete med exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen och Svenska Bostäder.

Norrbackatäppan - program för förnyelse av park, lekplats och skolgård mars 2018

Norrbackatäppan - sammanställning parksamråd nov-dec 2017 (pdf, 5,1 kB, nytt fönster)

Norrbackatäppan - parksamråd 17 november 2017 (pdf, 9,3 Mb, nytt fönster)

Norrbackatäppan – sammanställning av idéer och synpunkter (pdf, 11 Mb, nytt fönster)

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad