Projekt Planerat

Mälaräng

Bredäng

Omvandling av trafikplats Bredäng och del av Skärholmsvägen samt Bredängsvägen från transportleder till urbana gator kantade med stadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör för cirka 1100 lägenheter, en separat förskola med 8 avdelningar, en F-9 skola med plats för 900 elever, cirka 7000 kvm tillkommande ytor för handel samt centrumändamål i bottenvåningar och en flyttad drivmedelstation.

Bilder i samrådsförslag Mälaräng

Projektfakta

Mälarhöjden + Bredäng = Mälaräng 

Området som föreslås utvecklas ligger mellan Bredäng och Mälarhöjden. Idag domineras området kring Bredängs trafikplats av alltför stora trafikytor som skapar barriärer mellan stadsdelarna. Genom att minska ytorna för bil och bygga en mer effektiv trafikplats närmare motorvägen frigörs plats för nya bostäder. Detaljplanens huvudsyfte är att omvandla området kring Bredängs trafikplats till en funktionsblandad och levande stadsbebyggelse som bidrar till att koppla samman Bredäng, Mälarhöjden och Västertorp.

Vad?

Detaljplanen möjliggör för cirka 1100 lägenheter, en separat förskola med 8 avdelningar, en F-9 skola med plats för 900 elever, ca 7000 kvm tillkommande ytor för handel samt centrumändamål i bottenvåningar och en flyttad drivmedelstation.

Planförslaget innebär en omfattande ombyggnad av den befintliga miljön där Skärholmsvägen föreslås att helt tas bort inom planområdet och ersättas av en breddad och förlängd Murmästarväg och en ombyggd trafikplats med en ny cirkulationsplats närmare Södertäljevägen. Längs verksamhetsområdets norra sida föreslås en ny lokalgata, ”Hantverksgången” som är tänkt att leda under Bredängsvägen via den befintliga planskilda korsningen. Både Bredängsvägen och Eksätravägen är föreslagen att byggas om för att få en mer stadsmässig karaktär med angöringsparkering, träd och cykelbanor. Slättgårdsvägen bildar tillsammans med Eksätravägen och en framtida ombyggd Skärholmsväg ett sammanlänkande huvudstråk mellan Mälarhöjden och Skärholmen, med fokus på gång- och cykel snarare än bil. Huvuddelen av kullen med naturmark vid Bredängsvägen sparas och blir del av den framtida utvidgade Slättgårdsparken som sparas i sin helhet och utvecklas med en ny lekplats.

På sikt planeras även Spårväg Syd trafikera områdets västra del och binda samman Skärholmen med Fruängen.

Hur?

Den nya gatustrukturen bildar en ram för fyra nya bebyggelsekvarter. Bebyggelsen utformas med en sluten kvartersstruktur mot Hantverksgången, Bredängsvägen och Slättgårdsvägen för att möjliggöra privata bullerskyddade gårdsrum. Genom ny bebyggelse som skärmar av buller från motorvägen skapas också en lugnare ljudmiljö för den befintliga närliggande bebyggelsen. Mot Eksätravägen föreslås en öppnare bebyggelsestruktur med varierade tjocka punkthus. Vid trafikplatsen möjliggörs för en ny handelsbyggnad. På Bredängsvägens östra sida studeras möjligheten till en byggnad med enkelsidiga lägenheter som en skärm mot trafikplatsen. Norra delen av Bredängsvägen kompletteras med ny bebyggelse längs bergspartiet mot Ugglemossevägen. Norr om Slättens gård vid Slättgårdsvägen föreslås en ny F-9 skola i fyra till fem våningar. Skolan placeras vid befintlig förskola som föreslås flyttas.

Tidplan

Samråd hölls 5 september till och med 17 oktober 2017. 
Granskning 25 april till och med 23 maj 2018.
Antagande beräknas till augusti 2018.

Byggherrar

Ankarbyggherre för området är HSB Bostad AB. I planarbetet deltar även tomträttshavare inom kvarteret Murmästare-Ämbetet, Sagax AB och Starwood Capital/Scius Asset Management. Arbetet med återstående markanvisningar beräknas ske under 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad