Medborgare tycker till och diskuterar Magelungens strandpromenad vid stadens tält under medborgardialogen i Farsta.
Medborgardialog om strandpromenaden.
Projekt Planerat

Magelungens strandpromenad

Fagersjö, Farsta strand

Strandpromenaden mellan Fagersjö-Farsta strand kommer att förbättras. Staden planerar att höja kvalitén på delar av strandpromenaden och skapa trivsammare vistelsemiljöer för din hälsa och rekreation. Det är ett fem kilometer långt stråk med möjlighet att erbjuda upplevelser och avkoppling.

Projektfakta

Magelungens strandpromenad rustas upp

Magelungens strandpromenad, som består av sträckan mellan Fagersjö och Farsta, är pilotprojekt i projektet Rekreationsstråk. Stråket kommer att rustas upp och vi kommer att ta fram en programhandling samt ett gestaltningsprogram.

Karta över Magelungens strandpromenad. Klicka på bilden för att se en större version.

För att det ska bli lättare att ta sig fram genom grönområdet

Projekt Rekreationsstråk syftar till att identifiera lämpliga rekreationsstråk i Stockholm. Projektet ska resultera i förbättringar av stråken.

Vi ska arbeta med park- och naturområden för att underlätta framkomligheten inom och genom stadens grönområden. Projektet ska bidra till att göra Stockholm mer levande med trivsammare vistelsemiljöer. Fokus ska ligga på att få bort barriärer, skapa ny framkomlighet samt nya upplevelser.

Ett av stadens fyra stadsbyggnadsmål i den nya översiktsplanen är "En sammanhängande stad", där det är naturligt att röra sig mellan olika stadsdelar och besöka nya platser. I projekt rekreationsstråk har vi möjligheten att skapa kopplingar mellan stadsdelar som inte finns idag, samt en möjlighet att skapa gemensamma rekreativa mötespunkter för naturliga kontaktytor.

Programhandling Magelungens Strandpromenad, 2017-11-10 (pdf, 16,5 MB)

Förväntas vara helt färdigställt hösten 2019

Till sommaren 2018 planeras en delinvigning av rekreationsstråket. Hösten 2019 ska hela projektet vara färdigställt. Stockholms stad har ambitionen att öka delaktighet och dialog med allmänhet och intressegrupper i stadsbyggandet. I projekt rekreationsstråk är medborgardialogen en viktig informations- och inspirationskälla i arbetet.

Projektet genomförs av staden

Farsta stadsdelsförvaltning genomför projektet tillsammans med trafikkontoret.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta projektledarna på trafikkontoret.

Hör av dig med eventuella synpunkter senast den 10 september.

Fariba Daryani

Projektledare, trafikkontoret

Christina Söderström Lööf

Projektledare, trafikkontoret

Stadens gångstråk

Vill du gå långt eller kort, en lång helgpromenad till museet eller en kortare tur från jobbet? Välj bland 19 gångstråk i och runt Stockholms stad.
Stockholms gångstråk

Stadens rekreationsstråk är en av punkterna i Stockholms gångplan som är en del av Stockholms framkomlighetsstrategi.
Stockholms stads gångplan

Uppdaterad