Inspirationsbild: Gehl Architects.
Inspirationsbild: Gehl Architects.
Projekt Planerat

Lövholmen blir ny stadsdel

Liljeholmen

Lövholmen ligger i nordvästra Liljeholmen mellan Essingeleden och Södertäljevägen. Förslaget till ny detaljplan innebär att området omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, skola och förskolor, parker och kontor.

Projektfakta

Lövholmen ligger i nordvästra Liljeholmen mellan Essingeleden och Södertäljevägen. Förslaget till ny detaljplan innebär att området omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, skola och förskolor, parker och kontor.

Flera av de gamla industribyggnaderna står tomma och är i dåligt skick. En del av dem kommer att rivas och ersättas av nya bostäder. Samtidigt ska kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader sparas och få ny användning.

Dagens avspärrade område öppnas upp så att kajerna och strandlinjen görs tillgängliga för allmänheten. Cykelvägar byggs ut, parker anordnas och de ekologiska sambanden utvecklas. 

Cementas fabrik kommer att flyttas till Energihamnen medan konsthallen Färgfabriken kommer att ligga kvar. 

Levande stadsdel för boende och besökare 

Stockholm växer och det behövs fler bostäder. Förutom att planen kompletterar bostadsutbudet i Liljeholmen bidrar den till det övergripande målet om 40 000 nya bostäder till år 2020. 

Behovet av skolor och förskolor är stort, och staden utreder om det finns möjlighet att bygga en skola i Lövholmen.

Förslaget gör det möjligt att skapa en fortsättning på innerstaden och att länka samman stadsdelarna längs med vattnet. Tack vare närheten till kollektivtrafik och naturområden finns det goda möjligheter att skapa en levande stadsdel för både boende och besökare.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017
  • Tidigt samråd: april-maj 2018
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden: oktober 2018
  • Samråd: juni 2019
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2019
  • Granskning: juni 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2020

Brett samarbete

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret samarbetar med markägarna Skanska, Veidekke, Fastighets AB Lövholmen, Lindengruppen AB och JM för att utveckla området

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Cecilia Medin

Kommunikatör, stadsbyggnadskontoret

Bilder

Inspirationsbild: Gehl Architects.
Inspirationsbild: Gehl Architects.
Inspirationsbild: Gehl Architects.
Lövholmsvägen föreslås bli omvandlat till stadsgata som binder samman stadsdelarna. Inspirationsbild: Gehl Architects.
tecknat flygfoto med planområdet skuggat med rött
Planområdet
flygfoto med ungerfärligt planområde markerat med röd streckad linje.
Ungefärligt planområde.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad