Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Projekt Pågående

Lägenheter och radhus vid Sparrmansvägen

Hammarbyhöjden

Stockholm utvecklas och i Hammarbyhöjden byggs det många nya bostäder. I detaljplanen Hydrografen ingår kvarter Hydrografen 1 i korsningen Finn Malmgrens Väg och Sparrmansvägen samt de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln längs Thunbergsgatan ned mot Sparrmansvägen.

Projektfakta

72 nya bostäder och gatuarbeten

I kvarteret Hydrografen har det byggts 55 lägenheter i 3-5 våningshus. I de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln byggs det 17 rad- och kedjehus.

I samband med bostadsbyggnationen bygger staden om Sparrmansvägen längs hela sin sträckning genom planområdet och förser den med två medlöpande cykelbanor. Thunbergsgatan byggs delvis om i en ny sträckning ned mot Sparrmansvägen. I samband med byggstart för radhusen stängs den delen av gatan av för allmän trafik. Gatan planeras vara färdigställd våren 2018 och därmed återigen kunna trafikeras. Den trappa som förbinder Thunbergsgatan med Sparrmansvägen i korsningen Finn Malmgrens Väg kommer också att ersättas av en ny. Under byggtiden hänvisas gående till den befintliga trappan från Sparrmansvägen, närmare mot Olaus Magnus Väg.

Stockholm växer

Stockholm växer och behöver bygga 8 000 bostäder per år. Hammarbyhöjden är ett populärt bostadsområde med goda kommunikationer och service, där det finns ett stort intresse av att komplettera stadsdelen med nya bostäder.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014.
  • Flerbostadshuset i kvarteret Hydrografen hade byggstart i maj 2015 och färdigställdes i slutet av 2017. 
  • Rad-och kedjehusen längs Thunbergsgatan hade byggstart i februari 2016.
  • Radhusen i kvarteret Hjulspindeln planeras färdigställas i slutet av 2018. 
  • Kedjehusen i kvarteret Fågelspindeln planeras färdigställas i slutet av 2019.

Gatuombyggnaden pågår och planeras vara klar våren 2018.

Brickhouse Bostadsutveckling och Småa bygger bostäder

Exploateringskontoret, Stockholms stad, rustar upp och bygger om Sparrmansvägen, Thunbergsgatan och trappan mellan dessa vägar. Brickhouse Bostadsutveckling bygger flervåningshus för bostadsrätter i kvarter Hydrografen 1 och Småa bygger rad- och kedjehus längs Thunbergsgatan.

Bildgalleri

Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Kartbild där Hydrografen är markerat med gult
Planområde Hydrografen illustration

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annsofie Kämpe

Entreprenadingenjör, Småa AB

Sara Andersson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad