Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Kontor och bostäder vid Regeringsgatan

Norrmalm

En detaljplan håller på att tas fram för fastigheten Hästen 21 i hörnet av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan.

Projektfakta

Vad?

Förslag till ny detaljplan för fastigheten Hästen 21 på Norrmalm. Planförslaget medger utökad byggrätt för kontor, centrum och cirka 27 bostäder. Fastigheten är belägen vid korsningen av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan. Planförslaget innebär att den befintliga byggnaden ersätts av en ny modernare byggnad som bidrar till att utveckla stadslivet runt fastigheten.

Varför?

Detaljplanen är en del av stadens arbete med att stärka City som en levande, attraktiv och trygg stadskärna med fler bostäder, fler attraktiva arbetsplatser och ökad funktionsblandning. Hörnfastigheten har ett strategiskt läge för att knyta samman stadsmiljön kring Mäster Samuelsgatan med stadslivet vid Hamngatan.

Den befintliga byggnaden är grönklassad av Stadsmuseet, och planförslagets påverkan på kulturmiljön beskrivs i kulturhistoriska utredningar och miljökonsekvensbeskrivning. Stadsbyggnadskontoret bedömer att de kvaliteter som planförslaget tillför staden överväger påverkan på kulturmiljön.

Vem?

Fastigheten ägs av FIL Hästen R Building AB (Pembroke Real Estate).

När?

Stadsbyggnadskontoret fick i mars 2016 i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att påbörja planarbetet. Samråd hölls under sommaren 2017. Granskning av planen planeras under våren 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Catarina Holdar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

(svarar på planeringsfrågor)

Karin Lindgren Gardby

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad