Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Projekt Pågående

Hyresrätter vid Sirapsvägen och Saltvägen

Hökarängen

I Hökarängen ska 180 bostäder byggas i två områden, det ena ligger vid kvarteret Kavringen vid Hökarängens tunnelbanas södra entré och det andra längs Saltvägen. Detaljplaneområdet angränsar till tunnelbanespåret och de två områdena är avskilda av ett parkstråk. Bostäderna avses upplåtas med hyresrätt.

Bilder från projektet

Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. Bild: White arkitekter.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. Bild: White arkitekter.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen från gång- och cykelvägen. Till höger syns de nya ramperna. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid kvarter Kavringen från gång- och cykelvägen. Till höger syns de nya ramperna. BILD: White arkitekter
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen. BILD: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen. BILD: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur.

Projektfakta

180 hyresrätter i två områden

Vid Hökarängens tunnelbanestation ska 180 hyreslägenheter byggas i två områden. Två bostadshus ska byggas vid Sirapsvägen, invid kvarter Kavringen och fem mindre punkthus ska byggas längs med Saltvägen. De två områdena är avskilda av ett parkstråk. Det befintliga parkområdet minskar till följd av bostadsbebyggelsen. Målet är att den återstående parkmarken i så liten utsträckning som möjligt ska förändras men på grund av att gång- och cykelvägarna genom parkmarken behöver läggas om kommer ingreppen ändå vara betydande.

Två bostadshus vid Sirapsvägen

Invid kvarteret Kavringen i direkt anslutning till Hökarängens södra tunnelbaneentré ska Vindpropellern bygga ett lamellhus i fyra våningar samt ett högre punkthus i 8-9 våningar, med sammanlagt 80 nya lägenheter. I samband med bostadsbyggnationen rustar Stockholms stad upp den offentliga miljön. Mot Sirapsvägen och trappan ner till tunnelbaneentrén byggs ett publikt torg. För att få kopplingen till tunnelbanan mer tillgänglig kommer även rampen ner till tunnelbanan byggas om helt och lutningen anpassas efter tillgänglighetskraven.

Fem punkthus längs Saltvägen

Utmed Saltvägen ska Byggvesta bygga fem mindre punkthus med sammanlagt 100 lägenheter. Mellan byggnaderna utformas gemensamma gårdsavsatser vid gatan.

Tidplan

  • Planen vann laga kraft 12 maj 2017.
  • Förberedande markarbeten startade i februari 2018.

Byggaktörer

Vindpropellern AB och Byggvesta AB.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten 

Nyheter

Kontakt

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nerma Muhovic

Projektledare

exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad