Vy från öster längs Folkparksvägen - White arkitekter
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Folkparksvägen

Älvsjö

I kvarteret Karneolen, i hörnet Folkparksvägen/Kristallvägen i Solberga, ska Stockholmshem bygga 80 lägenheter i så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Detaljplanen vann laga kraft våren 2017 och Stockholmshems byggstart blir 2018 preliminärt.

Projektfakta

Stockholmshem ska bygga 80 nya bostäder

De nya husen blir så kallade lamellhus i fyra våningar med totalt 80 lägenheter. Byggnadernas utformning och höjder anpassas till den omgivande 50-talsbebyggelsen. För att skapa en mer levande stadskänsla och större trygghet i området placeras husen längs gatan med huvudentréerna ut mot gatan. Mellan husen och gatan anläggs gröna förgårdar. Befintliga träd ska bevaras så långt det är möjligt.

Husen i kvarteret Karneolen byggs enligt principerna för Stockholmshusen. Det innebär att genom ett nära samarbete mellan stadens tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretagen skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Läs mer om projektet på Stockholmshems webbplats.

Läs mer om Stockholmshusen.

Planerad förtätning

Stockholm växer och det kräver fler bostäder. Staden har som mål att bygga
40 000 nya bostäder till år 2020 och 140 000 nya bostäder till år 2030. Staden har undersökt hur Solberga skulle kunna förtätas och var det är lämpligt att bygga. Totalt föreslås mellan 500 och 1 000 nya bostäder runt Folkparksvägen. Planeringen och byggandet kommer att ske i olika etapper. Den första etappen omfattar de ca 80 bostäderna i kvarteret Karneolen.

Tanken med att förtäta är, förutom att bygga fler bostäder, att skapa mer liv och rörelse på Folkparksvägen. När fler människor flyttar in skapas också underlag för bättre service och större butiksutbud.

Tidplan

  • Staden anvisade mark till Stockholmshem den 10 december 2015.
  • Granskningen av detaljplanen för kvarteret Karneolen pågick 11-27 januari 2017.
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden fattades den 6 april 2017. Planen har vunnit laga kraft.
  • Byggstarten blir preliminärt under 2018.

Bildgalleri

Planområdet markerat med rosa
Situationsplan: Landskapslaget
Vy från öster längs Folkparksvägen - White arkitekter
Vy från väst längs Folkparksvägen - White arkitekter
Vy från söder längs Kristallvägen - White arkitekter
Vy från söder längs Kristallvägen - White arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad