Projekt Planerat

Fotbollsplan i Fredhällsparken

Fredhäll

Det finns ett stort behov av nya idrottsplatser i staden idag och behovet ökar i samband med att vi blir fler stockholmare. När Stadshagen på Kungsholmen utvecklas med nya bostäder finns ett behov av att ersätta en 11-spelsplan. Förslaget är att en 11-spelsplan avsedd för fotboll och annan idrott uppförs i Fredhällsparken (Fredhäll 1:4) på Kungsholmen.

Projektfakta

Vad?

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör en 11-spelsplan med tillhörande förrådsbyggnad och driftsytor i den östra delen av Fredhällsparken.

Planområdet ingår i Fredhällsparken som är en del av det större sammanhängande parkstråket med Rålambshovsparken i öster och Fredhällsparken i väster. Planområdet avgränsas i norr av Drottningholmsvägen och av Essingeleden i öster.

Varför?

Det behövs idrottsanläggningar i alla stadsdelar. Det ska finnas goda sportmöjligheter för fotboll på västra Kungsholmen. 2014 bestämde kommunfullmäktige att fastighetsnämnden skulle planeraför en ny 11-spelsplan inom Fredhäll 1:1 eftersom11-spelsplanen ska flyttas från Stadshagen för att ge plats åt bostäder (dnr: 2013-08100). Ett förnyat inriktningsbeslut togs av Kommunfullmäktige den 24 april 2017.

När?

Stadsbyggnadsnämnden bestämde 16 juni 2016 att planarbete för Fredhäll 1:4 ska påbörjas.
Samråd om planförslaget pågick under perioden 9 maj till 20 juni 2017. Granskning äger rum under perioden 28 februari till 4 april 2018.

Vem?

Stockholms stad

Granskning

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för att pröva förutsättningarna för en 11-spelsplan med tillhörande förrådsbyggnad och driftsytor i den östra delen av Fredhällsparken.

Bakgrunden är att en av 11-spelsplanerna på Stadshagens IP läggs ned till förmån för ny skola och nya bostäder. För att tillgodose Kungsholmens behov av sportytor föreslår staden att en ny fotbollsplan ska ligga i Fredhällsparkens östra del. Granskning av förslaget pågår mellan 28 februari till och med 4 april 2018.

Planförslaget finns att ta del av vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Planförslaget visas även i stadsbyggnadskontorets bygg- och plantjänst.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 4 april 2018 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer: 2016-05341

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Bildgalleri

Illustration: Vy från Drottningsholmsvägen.
Illustration: Vy från Drottningsholmsvägen.
Illustration. Vy från gång och cykelstråket.
Illustration. Vy från gång och cykelstråket.
Illustration. Plank på södra sidan om planen.
Illustration. Plank på södra sidan om planen.
Illustration. Fotbollsplan sedd västerifrån.
Illustration. Fotbollsplan sedd västerifrån.
Illustration. Vy från Essingeleden.
Illustration. Vy från Essingeleden.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
Illustrationsplan.
Illustrationsplan
Sektioner. Cederwalls Arkitekter.
Sektioner. Cederwalls Arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Hans Eriksson

Idrottsplanerare, idrottsförvaltningen

Royne Julin

Projektledare, fastighetskontoret

Uppdaterad