Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Projekt Pågående

Lägenheter och radhus vid Sparrmansvägen

Hammarbyhöjden

Stockholm utvecklas och i Hammarbyhöjden byggs det många nya bostäder. I detaljplanen Hydrografen ingår kvarter Hydrografen 1 i korsningen Finn Malmgrens Väg och Sparrmansvägen samt de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln längs Thunbergsgatan ned mot Sparrmansvägen.

Projektfakta

72 nya bostäder och gatuarbeten

I kvarteret Hydrografen 1 byggs det 55 nya lägenheter i 3-5 våningshus. I de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln byggs det 17 rad- och kedjehus.

Thunbergsgatan byggs delvis om i en ny sträckning ned mot Sparrmansvägen. I samband med byggstart för radhusen stängs den delen av gatan av för allmän trafik. Gatan planeras vara färdigställd våren 2018 och därmed återigen kunna trafikeras. Sparrmansvägen byggs om längs hela sin sträckning genom planområdet och förses med två medlöpande cykelbanor.

Den trappa som förbinder Thunbergsgatan med Sparrmansvägen i korsningen Finn Malmgrens Väg kommer att ersättas av en ny som beräknas vara färdigställd senast till årsskiftet 2017/2018. Under byggtiden hänvisas gående till den befintliga trappan från Sparrmansvägen, närmare mot Olaus Magnus Väg.

Stockholm växer

Stockholm växer och behöver bygga 8 000 bostäder per år. Hammarbyhöjden är ett populärt bostadsområde med goda kommunikationer och service, där det finns ett stort intresse av att komplettera stadsdelen med nya bostäder.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014.
  • Flerbostadshusen i kvarter Hydrografen hade byggstart i maj 2015. Inflyttning sker löpande under andra halvåret 2017.
  • Rad- och kedjehusen längs Thunbergsgatan hade byggstart i februari 2016 och planeras vara färdigställda under våren 2018. 

Gatuombyggnaden pågår och kommer att färdigställas under våren 2018.

Brickhouse Bostadsutveckling och Småa bygger bostäder

Exploateringskontoret på Stockholms stad bygger den nya Thunbergsgatan och trappan mellan Thunbergsgatan och Sparrmansvägen samt bygger om Sparrmansvägen mellan Olaus Magnus Väg och Finn Malmgrens väg med cykel- och gångbana på båda sidor. Brickhouse Bostadsutveckling bygger flervåningshus för bostadsrätter i kvarter Hydrografen 1 och Småa bygger rad- och kedjehus längs Thunbergsgatan.

Bildgalleri

Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Kartbild där Hydrografen är markerat med gult
Planområde Hydrografen illustration

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sara Andersson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad