Projekt Planerat

Flerbostadshus och LSS-boende vid Gubbkärrsvägen

Nockebyhov

Vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen finns planer på att uppföra flerbostadshus med totalt cirka 90 lägenheter. Planförslaget är ett led i förverkligandet av Stockholms stads bostadsmål och att utveckla Nockebyhov.

Projektfakta

Varför?

Stadsdelen Nockebyhov är belägen i närheten av Brommaplan – en i stadens översiktsplan utpekad tyngdpunkt. En kompletteringsbebyggelse i Nockebyhov stödjer tyngdpunkten Brommaplan och det långsiktiga målet att skapa mångsidiga stadsmiljöer med en blandning av boende, parker, verksamheter och service. Enligt ett program för västra Nockebyhov som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013 var aktuellt planområde utpekat för flerbostadshus. Närheten till Judarskogens naturreservat ger förutsättningar till goda boendevärden.

Vad?

I förslaget finns planer på att uppföra flerbostadshus om i huvudsak fyra-fem våningar med en delvis sänkt våning mot befintlig bebyggelse fördelat på tre lamellhus och ett gårdshus med totalt cirka 90 hyreslägenheter, inklusive ett LSS-boende. I delar av byggnadernas gatuplan skapas möjlighet till lokaler. 

Parkering sker i huvudsak i garage. Parkeringstalet planeras till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Antalet cykelplatser är planerat till 2,5 per lägenhet.

Marken består i huvudsak av naturmark. Möjligheter till grönkompensation studeras närmare under planprocessen och planeras på olika sätt stödja ekologiska och rekreativa värden inom området mellan Gubbkärrsvägen och Mälaren. Nybyggnadsprojektet har särskild inriktning på ett energisnålt byggande.

För att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt ge plats för en ny busshållplats planeras delar av Gubbkärrsvägen att byggas om. Bostadsentréer avses riktas även mot Gubbkärrsvägen.
Markägare är Stockholms stad och marken planeras att upplåtas med tomträtt. Angränsande bebyggelse utgörs av lägre flerbostadshus och ett par villor.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för planarbetet, exploateringskontoret är markägare och AB Familjebostäder är byggherre.

När?

Området är utpekat som möjligt område för ny bebyggelse inom programmet för västra delen av Nockebyhov, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013.

Exploateringsnämnden beslöt i januari 2015 att del av aktuellt planområde – Ordenskapitlet 10 – ska vara ett miljöspetsområde med särskilt fokus på energi och klimatpåverkan i likhet med Norra Djurgårdsstadens miljökrav.

Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om att påbörja planarbete den 26 november 2015. Samråd ägde rum mellan den 13 december 2016 och 7 februari 2017. Den 23 november 2017 redovisades plansamrådet i stadsbyggnadsnämnden.

Bildgalleri

Vy från Gubbkärrsvägen söderut med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Gubbkärrsvägen söderut med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse. Illustration: Bjerking/Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse. Illustration: Bjerking/Witte Arkitektstudio.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad