Vy över grönyta där människor promenerar och lekar. Gångtunnlar under tvärbanan. I bakgrunden syns hus
Visionsbild, hus i Sävlången. I förgrunden Arlaparken. Illustration: Sweco
Projekt Pågående

Flerbostadshus och förskola vid Rörviksbacken

Årsta

I kvarteret Sävlången, vid tvärbanan, byggs 293 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Kvarteret ingår i Årstastråkets andra etapp. Här byggs också gång- och cykelvägar, nya lokalgator och nya passager under tvärbanan.

Projektfakta

Nya bostäder, förskola och förbättrad tillgänglighet

Kvarteret Sävlången ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Sävlången byggs 293 nya lägenheter och en förskola med fyra avdelningar.

Idag upplevs tvärbanan som en barriär i området som gör det svårare att röra sig mellan till exempel Årsta torg och Årstafältet. En viktig del i detaljplanen är därför att förbättra tryggheten och tillgängligheten i stråken mellan områdena norr och söder om tvärbanan.

JM och Stockholmshem bygger bostäder

JM är byggaktör för de 133 bostadsrätterna vid Rörviksbacken i Sävlången.

JM:s webbplats för Rörviksbacken

Stockholmshem bygger cirka 160 hyresrätter och en förskola på egen mark.

Stockholmshems hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

Passager under tvärbanan

Under hösten 2016 påbörjades stadens arbete med att anlägga tre gator för byggtransporter till de två nya passagerna under tvärbanan.

Den ena passagen ersätter tidigare passagen vid Rörviksbacken. Passagen är öppen för gång- och cykeltrafik, men kommer att vara avstängd under perioder framöver för ombyggnad. När passagen är avstängd hänvisar vi istället till passagen vid Valla Torg.

Den andra passagen under tvärbanan kommer att ligga i parken som anläggs senare. Passagen öppnar i samband med att parken är färdigställd.

Nyheter

Bildgalleri

Flygbild över hus, grönområden och tvärbanans räls
Vy över planområdet. Bild: Sweco
Vy över hus med färgglad fasad. I förgrunden växtlighet och tvärbanans spår.
Visionsbild för JM:s bostäder i Rörviksbacken, Sävlången. Bild: JM
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Film

Spårportar

Film på när spårportarna dras på plats i Årstastråket. Film: Svevia

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Jan Hellström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad