Fatbursparken norra, flygperspektiv.
Fatbursparken norra, flygperspektiv. Illustration: White/Tegmark
Projekt Planerat

Fatbursparken norra

Södermalm

På Södermalm pågår planering för att förbättra den norra delen av Fatbursparken och Mariagårdstäppan.

Projektfakta

Bakgrund

I samband med att Citybanan byggs så kommer stambanan som tidigare skurit genom Fatbursparken att överdäckas. Här vid Mariagårdstäppan skapas möjligheter att utvidga Fatbursparken och skapa en större och mer sammanhållen park.

Nya parkytor i Fatbursparken

Citybanan har under flera år haft norra delen av Fatbursparken och Mariagårdstäppan som arbetsområde. Tunneldelen mellan Högbergsgatan och Stockholms Södra blev färdig 2016. Samtidigt genomfördes stambanans överdäckning.

På överdäckningen av spårområdet vid Mariagårdstäppan ska Stockholms stad anlägga nya parkmark som kopplas ihop med Fatbursparken. Resultatet blir en större, mer sammanhållen och inbjudande park som blir tryggare att vistas i.

Nu pågår planering för hur den nya parken ska gestaltas, se nya skisser i bildgalleriet på denna sida. De skisser som tidigare visats för utformning av parken är inte längre aktuella på grund av ändrade tekniska förutsättningar.

I samband med den förlängda parken planeras även nya bostadshus i Johan Helmich Romans Park. Planeringsarbetet pågår men har försenats på grund av påtalade risker från Länsstyrelsen under samrådet. Stadens ambition är fortfarande att bostäder ska byggas på denna plats.

På- och tillbyggnad av Göta Ark planeras även med bostäder, kontor och publika lokaler.

Byggherrar

Stockholms stad ansvarar för att anlägga den nya parken.

Tidplan

Den sista november 2016 tog staden över alla områden i parken som Trafikverket använt för bygget av Citybanan och överdäckningen av stambanan vid Mariagårdstäppan.

I februari 2017 presenterade staden ett förslag till ny utformning av denna del av parken. Se sammanställning av synpunkter på förslaget samt hur staden tar frågorna vidare under fliken "synpunkter från öppet hus" längre ned på denna sida.

Under sommaren 2017 har staden haft en tillfällig park, en så kallad po up-park på området. Stadens popup-park kommer att vara kvar under vintern och vi har planer på att spola en isbana och eventuellt uppföra en snöhög för vinterlek. Det förutsätter dock att det blir kallt och att det kalla vädret håller i sig. Staden planerar för en pop-up park även nästa sommar.

Synpunkter från öppet hus

I februari 2017 hade projekt Fatbursparken ett öppet hus. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter, önskemål och förslag till förbättringar gällande skisserna på ny parkdel i norra delen av Fatbursparken. En del av de synpunkter som inkommit på skisserna kan Stockholms stads exploateringskontor arbeta in i planen för den nya delen av Fatbursparken. Andra synpunkter har projektet tagit vidare och överlämnat till andra förvaltningar för vidare hantering eller utredning. Nedan följer några av de synpunkter som inkom samt en kommentar om hur Stockholms stad hanterat synpunkterna. 

Utöver nedanstående synpunkter framfördes även önskemål om: Café, växthus, vatten i parken, plaskdamm, uteduschar, fläder, kastanjträd, dansbana, boule samt att bollplan ska flyttas från Timmermansparken.

Staden ställer sig positiv och utreder:

  • Scen för teater
  • Boule - är redan i dag möjligt
  • Plats för loppis och evenemang
  • Café – förutsättningarna utreds
  • Vatten – eventuell vattenlek utreds vid lekplats.

Staden kommer inte arbeta vidare med följande förslag:

  • Dansbana – inte möjligt p.g.a. ljudstörning.
  • Växthus – inte aktuellt inom ramen för återställande av parken.
  • Utedusch – inte möjlig. Omfattande ledningsdragningar krävs.
  • Flytta bollplan – inte möjligt av utrymmesskäl.

Bildgalleri

Fatbursparken norra
Fatbursparken norra. Illustration: White/Tegmark
Illustrationsplan.
Illustrationsplan. Källa: White arkitekter

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Kenneth Kempendahl

Enhetschef, Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad