Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Fastighet byggs om i Västberga industri

Västberga

Fastpartner vill utveckla sin fastighet (kvarteret Lönelistan) i Västberga industriområde med fler lokaler för kontor, logistik och livsmedel. Staden och Fastpartner arbetar nu med en detaljplan för att göra det möjligt. Samråd om planen hålls våren 2018.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att bekräfta planområdets användning som industriområde och möjliggöra för andra verksamheter inom området utöver industri. Detta är i linje med förslaget till ny översiktsplan för Stockholm där det konstateras att Västberga fortsättningsvis ska vara ett renodlat företagsområde.

Området som Fastpartner vill utveckla ligger i Västberga industriområde nära E4:an. De fastigheter som ingår är Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 och det gamla spårområdet på Västberga 1:1. Tidigare utredningar har visat att spårområdet inte behövs längre och därmed går det att bygga där.

Detaljplaneförslaget

Fastpartner vill förtäta fastigheterna och bygga fler lokaler för verksamheter, kontor och lättare industri. De nya byggnaderna är tänkta att bli upp till nio våningar höga i korsningen Västbergavägen-Elektravägen. Här är huvudentrén till området tänkt att ligga.

Idag ligger det en kulturhistoriskt värdefull byggnad vid Elektravägen och den ska bevaras. Vi utreder dock om det skulle kunna gå att bygga på den med någon våning.

Preliminär tidplan

  • Samråd om detaljplanen: våren 2018
  • Granskning av detaljplanen: hösten 2018
  • Detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden: våren 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Susanne Werlinder

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad