tecknad bild på hur det kan se ut.
Visionsbild av vy från korsningen Västbergavägen/Elektravägen. Illustration: VizArk
Projekt Planerat

Fastighet byggs om i Västberga industri

Västberga

Syftet med planen är att förtäta fastigheterna och utveckla områdets användning för främst verksamheter och kontor. Planområdet och stadsdelen ska även fortsättningsvis användas för verksamheter och möjliggörare av nya arbetstillfällen i söderort.

Projektfakta

Utveckla området

Detaljplanen föreslår ändringar som gör det möjligt att utveckla området för livsmedelshantering, logistik, kontor, parkering och i viss mån även restaurangändamå. Fastigheterna som berörs är Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt det före detta spårområdet påVästberga 1:1.

Nya arbetstillfällen

Planförslaget medger tät bebyggelse och en hög exploatering. Det ses som positivt att det skapas nya arbetstillfällen i söderort och att Västbergaområdet utvecklas.

Detaljplanen har en flexibel utformning som möjliggör flera olika sätt att nyttja fastigheterna. Fastighetsägaren har för närvarande dialog med flera olika aktörer som vill etablera sig inom planområdet. Samtliga intressenter vill nyttja området för en blandning av verksamheter och kontorsverksamhet. För att göra det möjligt är planens utformning flexibel och styr endast de detaljer som anses viktiga för att säkerställa en fungerand eutveckling av området. 

Preliminär tidplan

  • Samråd om detaljplanen: våren 2018
  • Granskning av detaljplanen: hösten 2018
  • Detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden: våren 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Susanne Werlinder

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad