Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Centrala Bredäng

Bredäng

I de centrala delarna av Bredäng studeras möjligheten att tillföra 500-800 bostäder tillsammans med satsningar på nya och upprustade offentliga platser och stråk för att bidra till en tryggare och mer levande bostadsmiljö.

 

Projektfakta

Vad?

Bredängsvägen från Bredängs trafikplats till Bredängs centrum föreslås omvandlas från genomfatsled till en vänligare gata kantad av bostadshus och aktiva bottenvåningar. I Bredängs centrum kommer förutsättningarna för ett utvecklat centrum undersökas. Inom området finns mycket stora kulturhistoriska värden och i den kommande utvecklingen av Bredäng måste stor hänsyn tas till detta. Arbete med att ta fram en struktur för utvecklingen av Bredäng pågår och detaljplanearbetet beräknas starta i början av 2018.

Projektet kan tillföra nya boendekvalitéer, ökad trygghet och stärkta kopplingarna mellan Bredäng och Mälarhöjden.

När?

Preliminär tidplan:Planstart första kvartalet 2018Samråd andra kvartalet 2018Antagande fjärde kvartalet 2018

Vem?

Byggaktörer: Magnolia Bostad AB, Svenska Bostäder och FastPartner AB

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad