Projekt Planerat

Bromstensstaden etapp 2

Kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7. Spånga.

Staden vill omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola.

Nyheter

Kvarteren Gustav 1 och Gunhild 4, 5, 7 m. fl.

Arbete med detaljplan pågår för fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7. Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Området ligger nära Spånga station, som är en stor knutpunkt med pendeltåg och ett antal busslinjer som trafikerar västerort. Även vid Duvbovägen, cirka 200 meter från planområdet, finns bussförbindelser.

Vad?

Planområdet avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar. På Bromstens IP möjliggörs en skola för upp till 900 elever och en fullstor idrottshall. 

Vem?

Gustav 1 och Gunhild 5 ägs av Fastighetspartner Bromsten AB. Fastigheten Gunhild 7 ägs av JM AB. Comodo Finans AB ägde fastigheten Gunhild 4 som överlåtits till bolaget AB Stockholm Gunhild 4 vilket Ikano Bostad AB förvärvat. Bromstens IP ägs av Idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

När?

År 2008 startades ett detaljplanearbete för fastigheterna Gunhild 4, 5 och 7 utifrån godkänt program för Bromstens industriområde. 

Tidplan

Samråd om planförslaget för Gustav 1, Gunhild 4 med flera pågick under perioden 15 februari – 28 mars 2016. Granskning av planen genomfördes 21 juni till 2 augusti 2017.

Bilder

Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild m. m.fl. är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild med flera, är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.

Bromstens IP

Karta där det framgår hur Bromstens Idrottsplats är tänkt att disponeras

I planarbetet för Bromstensstaden etapp 2 (kvarteren Gustav 1 och Gunhild 4, 5, 7 m. fl.) planeras en ny skola samt fotbollsplan med konstgräs där Bromstens Ip är idag. Här följer en sammanställning av de beslut som tagits.

2006

2006 påbörjades ”Programmet för Bromstens industriområde” med syfte att utveckla Bromstens industriområde till bostadsområde -Bromstensstaden.

I programmet föreslogs att hela Bromstens IP skulle bebyggas med en skola mot Duvbovägen och med bostäder mot ån. Under samrådet på programmet inkom synpunkter mot den föreslagna markanvändningen dels av idrottsklubben, Bromstens IK som använder idrottsplatsen, men även från idrottsnämnden som anser att en 11-spelsplan ska finnas i området. Ett reviderat förslag togs fram med en upprustad 11-spelsplan med konstgräs mot Bällsta/Spångaån och med en skola mot Duvbovägen.

2009

2009-03-18 godkändes programmet i kommunfullmäktige och blev därmed en gemensam målsättning för stadens förvaltningar. Planarbeten påbörjades men på grund av marknadsläget för bostäder och svåra mark/grundförhållanden drog processen ut på tiden.

2012

2012 idrottsförvaltningen vill tidigarelägga utbyggnaden av konstgräsplanen och beslut om investering tas 2012-11-20 i idrottsnämnden. Vid samma tidpunkt meddelar utbildningsförvaltningen utifrån de befolkningsprognoser som för tidpunkten var aktuella att en ny skola i Bromsten inte behövs..

2014

2014 anläggs en ny konstgräsplan mot Duvbovägen.

2016

Detaljplanen för etapp 1 (Kvarteret Tora m fl, diarienummer 2008-19226) vann laga kraft 2016 och innehåller cirka 650 bostäder, upprustning av Bällstaån/Spångaån, en ny stadspark och en förskola.

Detaljplanen för etapp 2 (Kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7) startades 2015 och inför starten beslutas att utöka antalet bostäder på grund av bostadsbehovet och det centrala läget nära kapacitetsstark kollektivtrafik. Etapp 2 föreslås innehålla cirka 1000 bostäder, verksamheter i bottenvåningarna och en förskola. Under samrådet 2016 inkom synpunkter som starkt pekade på behovet av att i nuläget planera för en skola med cirka 900 elever i Bromsten. I SAMS, som är ett förvaltningsövergripande arbete inom staden där skolplaneringen har samordnats med planeringen för bostäder och den ökade befolkningsprognosen, har behovet av antal skolor i hela staden kartlagts. Utbildningsförvaltningen ser därmed behov av ytterligare en till två skolor i ett större närområde kring Bromsten/Spånga. Planer för utbyggnader av befintliga skolor utreds och ny skola planeras inom programmet för Spångadalen (Spångadalen, del av Akalla 4:1 och Bromsten 9:2 (diarienummer: 2016-02436)

2017

Efter samrådet reviderades planförslaget för Bromstensstaden etapp 2 med utgångspunkt i att en skola för 900 elever ska möjliggöras på Bromstens IP mot Duvbovägen enligt programmet för Bromstens industriområde. I samarbete med idrottsförvaltningen tas ett åtgärdspaket fram. Åtgärdspaketet innebär att nuvarande 11-spelsplan med konstgräs kommer att flyttas till den södra delen av Bromstens IP och att en ny fullstor idrottshall byggs, på det område där det i dag finns en 11-spels plan med naturgräs. Som kompensation för bortfallet av naturgräsplanen planeras Solhems bollplan att bli konstgräsplan.

Frågor & svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Natascha Tofilovska

Projektledare, exploateringskontoret

Mer om Bromstensstaden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad