illustration som visar terrasserade lamellhus Bild: Joliark
Terrasserade lamellhus. Perspektiv: Joliark
Projekt Pågående

Bostadsområde vid f.d. Farsta sjukhem

Farsta

Detaljplanen Perstorp 1 ingår i ett större utbyggnadsområde längs Drevvikens strand. Planen gör det möjligt att skapa ett attraktivt, sjönära bostadsområde i området som tidigare inrymt Farsta sjukhem.

Projektfakta

Vad?

Förslaget innehåller cirka 700 bostäder samt förskolor och verksamhetslokaler. Cirka 215 av bostäderna planeras som studentbostäder. Planen förutsätter att den befintliga sjukhemsbyggnaden rivs.

Ett höghus på 17 våningar med studentbostäder etablerar ett landmärke som ger området identitet. Bebyggelsen ska utformas för att ta tillvara läget på höjden och möjliggöra utblickar mot Drevviken. För att skapa ytterligare boendekvaliteter ges området en grön karaktär med en kvarterspark centralt i området, gröna stråk och sparad natur mellan husen i kantzonerna.

Varför?

Planområdet gränsar till Tyngdpunkt Farsta - en av de nio tyngdpunkter som stadens översiktsplan anger som tät stadsbebyggelse. Här finns goda möjligheter att skapa nya bostäder, fler arbetsplatser, utökad handel samt kultur- och idrottsrelaterade verksamheter. Stadsbyggnadskontoret anser att det området lämpar sig bra för nya bostäder och blir ett positivt tillskott i området.

När?

  • Granskning: fjärde oktober till och med 1 november 2016
  • Godkännande stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2016
  • Antagande i kommunfullmäktige: första kvartalet 2017
  • Överklagat till Mark- och miljödomstolen
  • Laga kraft: 18 december 2018

Vem?
Byggherrar är Familjebostäder tillsammans med White arkitekter, SISAB tillsammans med Aperto Arkitekt samt Byggnadsfirman Viktor Hansson tillsammans med Joliark.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Illustration som visar studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen. Bild: White
Studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen.
Norra bebyggelsen, vy från norr.
Volymskiss av planförslaget. Vy från nordväst. Bild: White
Volymskiss av planförslaget. Vy från nordväst.

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad