Karta som visar planområdet.
Planområdet är markerat med streckad linje.
Projekt Planerat

Bostäder vid Nykroppagatan

Farsta

Cirka 240 nya lägenheter i flera flerbostadshus varav 80 lägenheter byggs enligt Stockholmshusmodellen. Nykroppagatan smalnas av och omvandlas till en stadsgata med fokus på gång- och cykeltrafik.

Tyck till - samråd pågår fram till 20 mars! 

Ta del av förslaget och lämna gärna synpunkter under samrådet som pågår fram till och med 20 mars 2018. Vill du veta mer är du välkommen till öppet hus den 13 mars klockan 17.00-19.00. 

Ta del av förslaget

Öppet hus 13 mars klockan 17.00-19.00!

Öppet hus hålls onsdagen den 13 mars klockan 17.00 – 19.00 i Farsta stadsdelsförvaltning, Storforsplan 36. Här har du möjlighet att se förslaget och möter representanter från Stockholms stad samt byggaktörer.

Bilder i samrådsförslag

Illustrationsbild för bebyggelse längs Nykroppagatan sett från korsningen Ölmevägen västerut. Bild: ÅWL Arkitekter.
Illustrationsplan som visar den tänkta bebyggelsen och Nykroppagatans nya placering och funktion. Bild: Norconsult
Illustrationsbild för bebyggelse vid kvarter Svartlöga och Lagnö sett från Värmlandsvägen mot Nykroppagatan. Bild: In Praise of Shadows Arkitektur AB
Illustrationsbild för bebyggelse vid kvarter vid Svartlöga och Lagnö sett från Nykroppagatan västerut. Bild: In Praise of Shadows Arkitektur AB
Illustrationsbild för bebyggelse längs Ölmevägen sett från Nykroppagatan. Bild: Joliark

Projektfakta

Vad?

Nykroppagatan utgör en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Förslaget innebär att en ny rad med flerbostadshus placeras utmed Nykroppagatans norra och västra sida, mellan korsningen Nykroppagatan – Ölmevägen i öster fram till bron över Magelungsvägen i väster.

För att rymma den nya bebyggelsen förskjuts Nykroppagatans läge söderut och gatans sektion omfördelas för att ge utrymme för trädplanteringar samt gång- och cykelbanor. Byggnadernas höjder anpassas till befintliga hus.

Varför?

Farsta är en utav flera tyngdpunkter som pekats ut i översiktsplanen. Programmet för Tyngdpunkt Farsta ligger till grund för detaljplanearbetet. Planförslaget utgår från programmets principer att skapa en stadsgata med bebyggelse som vänder sig mot gatan. Detaljplanen är också en del av projektet Stockholmshus.

När

Samråd 20 februari - 20 mars 2018   
Granskning preliminärt Q3 2018
Antagande preliminärt Q4 2018

Vem?

Familjebostäder och Svenska Hem i Bromma

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Sandra Öhrström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Nerma Muhovic

Projektledare

exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad