kartbild över stadsdelen med det tänkta planområdet inringat med rött.
Ungefärligt planområde markerat med rött.
Projekt Planerat

Bostäder utmed Grimstagatan

Grimsta

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 70 nya bostadsrätter mellan Bergslagsvägen och Grimstagatan. Planen berör fastigheten Grimsta 1:2

Projektfakta

Bostäder utmed Grimstagatan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 70 nya lägenheter mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen. Området som berörs ligger i gränsandet mellan Vällingby och Grimsta och består idag av en sluttande gräsyta. I planen föreslås tre hus i fem till sex våningar med sammanlagt cirka 70 bostadsrättslägenheter. Garage i souterrängvåning löper under samtliga hus.

Främja en levande stadsmiljö i hela staden

Så lyder en av strategierna för stadens utveckling. Översiktsplanen anger "tät stadsbebyggelse" för Grimsta och nedanstående vägledningar stämmer väl för projektet: 

  • Tillvarata möjligheter att skapa ett rikt utbud av levande och trygga offentliga miljöer i alla områden.
  • Planera för kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen.
  • Prioritera förändringar som innebär att marken utnyttjas så effektivt som möjligt.
  • Planera för ett variationsrikt utbud av bostäder som attraherar många stockholmare. 

Tidplan

  • Start-PM: 17 september 2017
  • Samråd: kvartal tre 2018
  • Granskning: kvartal ett 2019
  • Antagande: kvartal två 2019

Byggherre

Byggherre är AB Borätt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anton Nylander

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad