tecknad karta med planområdet markerat med cirkel
Ungefärligt planområde
Projekt Planerat

Bostäder och service vid Blackebergs torg

Blackeberg

Cirka 100 nya bostäder samt nya lokaler för verksamhet och service vid Vinjegatan. Förlaget berör fastigheterna Norrmannen 11, Grimsta 1:5 samt Blackeberg 2:23.

Projektfakta

Området vid Blackebergs torg utvecklas

Förslaget gör det möjligt att bygga nya bostäder och lokaler för verksamheter vid Vinjegatan i Blackeberg. I förslaget planeras för cirka 100 bostäder.

Förslaget innebär att de två byggnader som idag finns på platsen behöver rivas. I förslaget är det tydligt att den befintliga vårdcentralen ska ersättas så att motsvarande funktion finns kvar. 

Förlängning av centrumområdet 

Den nya bebyggelsen kan ses som en förlängning av centrumområdet och ska stötta det torg som är navet i stadsdelen. Den ska dessutom stärka de stråk som finns mellan lokala mötesplatser och gröna områden.

Utöver det är förslaget ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att skapa goda boendemiljöer i lägen nära kollektivtrafik. 

Preliminär tidplan

  • godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: september 2017
  • samråd: andra kvartalet 2018
  • granskning: fjärde kvartalet 2018
  • antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2019

Markägare 

Aktuellt område ligger dels på mark upplåten med tomträtt (Norrmannen 11) och dels på allmän platsmark (del av Grimsta 1:5 och Blackeberg 2:23) som ägs av Stockholm Stad. Primula AB köpte 2016 tomträtten på fastigheten Norrmannen 11 av Hemfosa AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stella Svanberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Flygbild över området runt vinjegatan. planområdet är markerat med en gul cirkel
Vinjegatans omgivning. Planområdet markerat med gul cirkel

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad