Bilden visar en karta över Östbergahöjden med planområdet markerat.
Inom det markerade området planeras nya bostäder och en ny förskola.
Projekt Planerat

Bostäder och förskola planeras i Östberga centrum

Östberga

I Östberga centrum planerar Stockholms stad nya bostäder. Vi planerar också en ny förskola på den plats där den nerbrunna förskolan låg. Detaljplanen för området går ut på samråd i slutet av 2018.

Detaljplanen

Detaljplanen för Östberga centrum omfattar själva centrum och tomten där den nedbrunna förskolan låg (kvarteren Släkten 1 och Familjen 2). Staden föreslår student- och ungdomsbostäder och en förskola på tomten. Som en tillfällig lösning i väntan på att detaljplanen beslutas kommer det att bli stadsodling på tomten.

Detaljplanarbetet drivs av Stockholms stad (stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret) i samarbete med byggaktören Svenska Bostäder. Planen är tänkt att gå ut på samråd i slutet av 2018.

När är de nya bostäderna klara?

Enligt den preliminära tidplanen kan detaljplanen antas tidigast 2019. Byggstarten blir då 2020 och första inflyttning 2021.

Tillbaka till startsidan för Östberga.

En del i en större utveckling av Östberga

Sedan slutet av 2015 pågår arbete med ett övergripande program för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel. Det är framför allt den sociala hållbarheten som är i fokus.Viktiga mål är att koppla ihop Östberga bättre med Årsta och Älvsjö och att skapa bättre offentlig service i området.

Programmet för Östberga var på samråd 7 juni - 25 augusti 2017. Läs mer om programmet här.

Övrig utveckling

Centrum behöver utvecklas

Ett mindre stadsdelscentrum skapades i samband med att Östbergahöjden byggdes i slutet av 60-talet. Strukturellt följer centrum mönstret från många andra stadsdelar från samma tid, med det undantaget att Östberga saknar tunnelbana.

Centrum pekas i dialoger med boende och undersökningar ut som en problematisk plats. Strukturellt är centrum planskilt på flera sätt, dels genom att de korsande stråken passerar varandra i olika nivåer, dels att själva torget är uppdelat på två olika nivåer.

Centrum saknar idag en tydlig målpunkt. De människor som rör sig på platsen ser inte varandra och deras vägar korsas inte. Spontana möten och ögonkontakt försvåras.

Allaktivitetshus i centrum utreds

I samband med den boendedialog som hölls inom ramen för Samverkan Östberga formulerades ett medborgarförslag med önskemål om ett allaktivitetshus i Östberga. Stadsdelen har under vintern och våren 2017 undersökt möjligheterna för detta i centrum i samarbete med Svenska Bostäder som äger byggnaderna vid torget.

Ett allaktivitetshus skulle kunna innehålla stadsdelens olika verksamheter inom Östberga, kompletterat med bibliotek och andra lokaler/verksamheter som kan nyttjas av föreningar i området.

Östbergaskolan som också gränsar till torget ingår i ett pilotprojekt som syftar till att delar av skolan ska kunna bokas av föreningslivet utanför skoltid. Förhoppningen är att detta kommer ske redan under hösten 2017. Det finns även möjlighet för föreningar att boka tider i idrottshallen som tillhör skolan.

Kommersiella lokaler och utåtriktade verksamheter koncentreras längs centrumstråket som leder ned mot Årstafältet.

Torget

Torget ligger centralt placerat i Östbergahöjden och är en del av det grönstråk som löper genom hela Östbergahöjden och i sin förlängning genom Gamla Östberga och vidare till Stureby.

Östberga torg är sommaren 2017 en del i trafikkontorets satsning för Levande Stockholm. Genom ny möblering ges nya sätt att använda torget. Östberga Community Center har ett samordningsansvar för aktiviteterna på torget.

Sommaren 2017 blir ett test på hur torget kan användas. Detta ger värdefull erfarenhet inför kommande permanenta lösningar.

Tunnelbanan

Stockholms läns landsting bygger ut tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Tunnelbanan får sex stationer: Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan.

Denna kommer avsevärt att förbättra kollektivtrafiktillgången i området, och fungerar som attraktiv målpunkt för intilliggande stadsdelar, vilket ger underlag för en helt annan servicetillgång med betydligt större resenärsflöden.

Projektstart planeras till år 2022 och kan öppnas för trafik 2035. Placering av uppgångar kommer behöva studeras närmare.

Tillgänglighet

Det planskilda torget är idag inte tillgängligt från gatunivå. En ny ramp föreslås leda ned från Östbergabackarna på den södra sidan för att möjliggöra en tillgänglig koppling. Torget nås på så sätt via gångtunneln.

Kompletterande bebyggelse

Längs centrumstråket finns utrymme för kompletterande bebyggelse inom befintliga tomträtter. Denna bebyggelse skulle stärka stråket och har en strategisk placering för kommersiella lokaler och publika verksamheter. På Östbergaskolans fastighet finns idag en markparkering som kan bebyggas med bostäder eller för utökade skolbehov.

Framtiden

Kompletteringen av bostäder och den nya tunnelbanan kommer ge centrum helt nya förutsättningar. Ett större strukturellt grepp kan tas i samband med utbyggnaden av tunnelbanan. Centrumstråket lokaler mot gatan övre torget nedre torget.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stina Bäckström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad