Illustration på ny bebyggelse. Arkitekt: Dinell Johansson.
Arkitekt: Dinell Johansson.
Projekt Pågående

Bostäder längs Tyska Bottens väg och Ferievägen

Nockebyhov

I korsningen Tyska Bottens väg/Ferievägen ska nya bostadsrättslägenheter byggas, inom kvarteret Nockebyhov 1:1/Gubbkärrets gård. Fem så kallade stadsvillor på fyra till fem våningar och ett parhus i tre våningar kommer att byggas.

Projektfakta

Husen utformas med entréer mot gatan, terrasser och stora balkonger. Mellan husen blir det lek- och grillplats. Genom att nästan all parkering förläggs under jord så skapas en ”dialog” mellan gatan och den bakomliggande sparade naturmarken.

Tyska bottens väg och Ferievägen breddas för att bland annat tillföra trygga och bekväma gångbanor. En vändplats för bussar möjliggörs i korsningen Tyska Bottens väg och Ferievägen.

Busshållplatser tillfälligt flyttade

19 februari-31 maj 2018 flyttas busshållplatser för linje 127 tillfälligt från vändslingan i slutet av Tältgatan till Gubbkärrsvägenvid, Tältgatan och Ferievägen. Information finns vid de flyttade hållplatserna och hos SL (Storstockholms lokaltrafik).

SL:s webbplats

Stockholms stad och Aros utvecklar området

Stockholms stad genomför gatuarbeten. Aros Bostad bygger bostäderna. Arkitekt bakom bostäderna är Dinell Johansson.

Aros Bostads kvarter Nockebyn

Staden påbörjade arbeten under hösten 2017

För att öka säkerheten för gående längs Tyska Bottens väg byggs en gångbana. Tyska Bottens väg kommer också att breddas. Det innebär ett visst intrång i koloniområdet och befintlig fotbollsplan. Koloniföreningen har fått annat intilliggande markområde att disponera.

Fotbollsplanen kommer kunna nyttjas som tidigare, dock i begränsad utsträckning. På sikt kommer idrottsförvaltningen att rusta upp fotbollsplanen så att den får konstgräs.

En stödmur i sten byggs längs Tyska Bottens väg och Ferievägen. Ferievägen breddas för framtida busstrafik. I korsningen Tyska bottens väg och Ferievägen möjliggörs en vändplan för bussar, som ersätter vändplanen vid Tältgatan.

Stadens arbeten innebär att ledningar behöver läggas om och att sprängning av berg och grävarbeten utförs intill Tyska Bottens väg och Ferievägen. Delar av Tyska Bottens väg och Ferievägen kommer periodvis vara avstängda och därmed blir framkomligheten begränsad. Stockholms stads entreprenör Sveab påbörjade markarbeten Tyska Bottens väg i september 2017.

Vi kommer också att röja sly och hugga ner träd på en del ytor inom arbetsområdet.

Stockholms stads arbeten beräknas pågå till årsskiftet 2018/2019. I slutet av husbyggnationen kommer finplanering av gatorna att utföras med trädplantering, plattsättning med mer.

Bostäder påbörjas hösten 2018

Aros Bostad beräknar påbörja sin produktion av 45 bostadsrättslägenheter under hösten 2018. Inflyttning beräknas kunna ske vid årsskiftet 2019/2020.

Planen har vunnit laga kraft

Samråd om förslaget ägde rum 29 april till 10 juni 2014. Planen ställdes ut för granskning under perioden 8 juli till och med 19 augusti. Detaljplanen för Nockebyhov 1:1, dnr 2012-18914, antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 april 2016.

Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen avslog överklagandet den 16 augusti 2016. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som den 7 februari 2016 avslog överklagandet. Planen överklagades till mark- och miljööverdomstolen, som den 4 maj 2017 beslutade att prövningstillstånd inte ges.

Därmed har detaljplanen för Nockebyhov 1:1 vunnit laga kraft.

Bildgalleri

Illustration på ny bebyggelse. Arkitekt: Dinell Johansson.
Arkitekt: Dinell Johansson.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Åkerström

Byggledare, exploateringskontoret

Jenny Gullström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i området

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad