Vy mot torget tagen från korsningen Torshamnsgatan-Urbana axeln. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Vy mot torget tagen från korsningen Torshamnsgatan-Urbana axeln. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder, idrottsanläggning, butiker med mera i norra Kista

Kista

Arbete med detaljplan pågår för att bygga en idrottsanläggning integrerad med hotell, kontor, butiker och cirka 500 bostäder i Kista. Planområdet, del av Akalla 4:1 ligger mellan Torshamnsgatan och E4 och angränsar till det nya området Kista äng. Mellan 13 februari till 29 mars 2018 är det samråd och under den tiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Inbjudan till samråd

Välkommen att lämna synpunkter på planförslag som innebär att ett nytt funktionsblandat område byggs med idrottshallar, cirka 500 bostäder, hotell, kontor, parkeringshus, verksamhetslokaler samt ett torg och en park.

Området ligger mellan Torshamnsgatan och E4 i Kista, del av Akalla 4:1. Bebyggelser varierar i höjd mellan två våningar för idrottshallar och åtta våningar för kontor och bostäder. Två höghus (44 respektive 24 våningar höga) innehållande bostäder respektive hotellverksamhet kommer att vara väl synlig från E4:an.

Samrådet pågår under perioden 13 februari till 29 mars. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter på planförslaget.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 13 februari-29 mars 2018 på följande platser under respektive kontors öppettider.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av ett öppet hus i Scenrummet på Kista Bibliotek i Kista Galleria onsdag 7 mars klocka 17.00-20.00. Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 29 mars 2018.

Lämna synpunkterna direkt i Bygg- och plantjänsten.

Alternativt skriv eller mejla till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange diarienummer: 2015-09816

Läs mer om planförslaget på projektwebben stockholm.se/torshamnsgatan

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Projektfakta

Vad?

Mellan E4 och Torshamnsgatan i Kista planeras en idrottsanläggning integrerad med hotell, kontor, butiker och cirka 500 bostäder.

Syftet är att integrera näringsliv, teknik, forskning, boende, hälsa och sport. Målet är att skapa en anläggning som kan utgöra en ny attraktion såväl i Kista som i Stockholmsområdet. 

Fastigheten del av Akall 4:1 är idag obebyggd och ligger i den nordvästra delen av Kista arbetsområde, mellan E4 och Torshamnsgatan. Fastigheten ligger i anslutning till utbyggnadsområdena Kista äng och Kista Gård. 

Anläggningen motsvarande fyra kvarter enligt strukturplanen för Kista från 2003 och kommer vara väl synlig från E4 med två hus varav det ena kommer att vara cirka 40 våningar. 

Varför?

Syftet med detaljplanen är en utbyggnad av planområdet till en välintegrerad mötesplats där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans bygger en levande stadsmiljö för boende och besökare i stadsdelen Kista.

Detaljplanen syftar också till möjliggörande av två höghus innehållande bostäder och hotell vilka kommer att bli nya inslag i Kistas stadsbild. Detaljplanen möjliggör ett aktivt- och funktionsblandat område med idrottshallar, bostäder, hotell, kontor, parkeringshus, verksamhetslokaler, ett torg och en park vilket kommer att utgöra en ny attraktion i stadsdelen Kista. Detaljplanen bidrar även till en ökad social hållbarhet och integration genom att tillskapa kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

Utvecklingen av området följer den strukturplan för Kista Science City som antogs av kommunfullmäktige 2003. 

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. 

När?

Vem?

Planområdet om cirka 3,8 hektar ligger direkt norr om Torshamnsgatan förlängning och omfattar del av fastigheten Akalla 4:1. Den del av Akalla 4:1 där projektet är beläget ägs av Stockholms stad. 

Exploateringsnämnden markanvisade i mars 2015 mark inom fastigheten Akalla 4:1 till Sport Hotels of Sweden.

Bildgalleri

Vy från sydost. Illustration: Wingårdhs arkitekter
Vy från sydost. Illustration
Illustrationsplan.
Marken där hotellet planeras inringad med röd fyrkant.
Sporthotellets tomt sedd från sydost.
Vy mot torget tagen från korsningen Torshamnsgatan-Urbana axeln. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Vy mot torget tagen från korsningen Torshamnsgatan-Urbana axeln. Illustration: Wingårdhs arkitekter.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Ewa Wåhlin

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jonas Norberg

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad