Illustration på hus och nybyggda hus i område
Visionsbild Björkhagens centrum. Ny bebyggelse markerad. Illustration: Svenska Bostäder, Tovatt
Projekt Planerat

Björkhagens centrum

Björkhagen

Detaljplanen föreslår ca 140 bostäder i Björkhagens centrum, ca 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation. Utöver bostäder stärks Björkhagens centrum genom upprustning av allmänna platser och fler lokaler för verksamheter.

Projektfakta

140 hyresrätter och upprustning av allmänna platser

Projektet omfattar ca 95 bostäder längs vid Björkhagens centrum. Tillsammans med en tidigare markanvisning på ca 45 lägenheter blir det ett gemensamt projekt för ca 140 bostäder i Björkhagens centrum, ca 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation. Fyra platser längs med Halmstadsvägen föreslås för nybyggnation. Utöver bostäder stärks Björkhagens centrum genom upprustning av allmänna platser och fler lokaler för verksamheter.

Svenska bostäder planerar att riva den östra delen av befintlig bebyggelse, bygga om resterande befintliga lokaler och riva huset vid korsningen Halmstadsvägen/Hässleholmsvägen.

Alla lägenheterna planeras bli hyresrätter. Svenska bostäder äger och förvaltar idag en stor del av fastigheterna i Björkhagens centrum. Björkhagen är som helhet kulturhistoriskt intressant med flera byggnader som är kulturhistoriskt klassade. De kulturhistoriska värdena är viktiga att studera och beakta i det fortsatta planarbetet.

Byggherre

Svenska Bostäder.

Tidplan

  • Samråd planeras till andra kvartalet 2018.
  • Granskning planeras till fjärde kvartalet 2018.
  • Antagande av stadsbyggnadsnämnden planeras till första kvartalet 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Sandra Öhrström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad