Projekt Pågående

Bandängen blir stadsdelspark

Högdalen

Bandängen kommer att upprustas och utvecklas för att bli en trevlig stadsdelspark för södra Stockholm. Projektet görs inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja och stärka stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Projektfakta

Bandängen utgör ett viktigt och centralt område i Högdalen och Bandhagen. Platsen är mycket välbesökt av bland annat barnfamiljer, inte minst sommartid då många kommer för att använda plaskdammen och besöka parklekens verksamhet.

Området är idag, på grund av anläggningens ålder och antalet besökande, i behov av upprustning. Stockholms stad planerar att ge parken fler aktiviteter och anlägga en rofylld och tillgänglig plats för pedagogik och ökad trygghet. I delar av närområdet planeras ny bebyggelse och detta stärker behovet av en ny, modern, mångfunktionell och attraktiv park i området.

Tidplan

Bandängen kommer att byggas om i etapper. I första etappen anläggs ett utegym och upprustning av möbleringen. I etapp två renoveras dammanläggningen. Projektet startar under 2017 och beräknas slutfört 2019.

Upprustningen är en satsning inom Grönare Stockholm

I Grönare Stockholm utvecklar vi stadens gröna värden, så som parker och naturområden. När staden växer och utvecklas behövs inte bara fler bostäder, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice utan även grönområden, parker och områden för rekreation. Nya gröna värden behöver skapas, befintliga parker och grönområden behöver underhållas och utvecklas.

 

Bilder

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad