Projekt Planerat

Äldreboende och förskola i Årsta

Årsta

Cirka 70 vård- och omsorgsboenden, 70 seniorboenden samt en förskola planeras längs Årstavägen. Förslaget berör fastigheten Ånn 7 samt del av Årsta 1:1.

Projektfakta

Nya bostäder och förskola

Förslaget beräknas ge ett tillskott på cirka 70 lägenheter i vård- och omsorgsboende, cirka 70 seniorbostäder och en förskola med sex avdelningar. För att göra det möjligt kommer den befintliga bebyggelsen rivas och ersätts av nya byggnader och en ny gata genom området. 

Ett Stockholm för alla 

Att utveckla fler bostäder för äldre går i linje med målet att skapa ett Stockholm för alla. I takt med ett ökat bostadsbyggande behöver Stockholm även växa med offentlig service som förskolor och äldreomsorg.

Platsen består idag av ett vård- och omsorgsboende som ska rivas och ersättas med ett som är bättre anpassat efter verksamhetens behov. Dessutom kompletteras fastigheten med seniorbostäder och förskola.

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2017
  • Samråd: tredje kvartalet 2018
  • Granskning: första kvartalet 2019
  • Antagande: andra kvartalet 2019

Byggherre 

Den 21 september 2017 anvisade Exploateringsnämnden mark till Micasa för cirka 70 lägenheter i vård- och omsorgsboende, cirka 60-70 seniorbostäder samt en förskola med sex avdelningar.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lina Fihlen

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad