Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Äldre hus i Äppelviken bevaras

Äppelviken, Bromma

Plan för att bevara Äppelviken 1:7 med dess äldre byggnader Stora Sjövillan, Lilla Sjövillan, Mangelbodsvillan, Alphyddan och förrådsbyggnaden. Allmänheten får tillgång till områden med strandpromenad.

Projektfakta

Områdets användning, karaktär och kulturhistoriska värden bevaras och stärks

Planen innebär att tomterna runt de fem befintliga byggnaderna - Stora Sjövillan, Lilla Sjövillan med badhytt, Mangelbodsvillan, Alphyddan samt förrådsbyggnaden avstyckas och blir kvartersmark. Inga nybyggnader får uppföras.

Parkvägen som går genom planområdet ändras till gatumark. 

Strandpromenad för rekreation

En kaj för båtar och en strandpromenad längs viken som leder fram till den äldre ångbåtsbryggan säkerställer att allmänheten får tillgång till området och skapar möjligheter till rekreation vid vattnet.

Byggnader, murar, terrasseringar, kajen och ångbåtsbryggan, häckar med grindar av trä och ekar ska bevaras. Stora Sjövillan får användas till bostäder med handel i bottenvåning, icke störande verksamheter, och vinden får inredas.

Lilla Sjövillan, Mangelbodsvillan och Alphyddan får användas som friliggande bostäder, en- tvåfamiljshus. Den befintliga förrådsbyggnaden föreslås ändras till att bli gemensamt förråd och garage för de nybildade fastigheterna. 

När?

  • Start-PM hölls i mars 2014
  • Samråd 29 september–10 november 2014
  • Granskning november 2016
  • Antagande 2017
  • Planen vann laga kraft 27 oktober 2017.

Vill du veta mer?

Planen vann laga kraft den 27 oktober 2017. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Suzanna Tsygankova

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad