Fotomontage från nordöstra hörnet av innergården. (Ried arkitekt AB) Utformning och färgsättning ska studeras vidare inför bygglovsprövning
Fotomontage från nordöstra hörnet av innergården. (Ried arkitekt AB) Utformning och färgsättning ska studeras vidare inför bygglovsprövning.
Projekt Planerat

Utbyggnad av Carlssons skola

Östermalm

Carlssons skola vid Kommendörsgatan behöver större lokaler. Den planerade lösningen är en envåningstillbyggnad ovanpå lågdelen som vetter mot innergården. Samtidigt får skolgården en långsiktig lösning.

Projektfakta

Ny envåningsbyggnad mot innergården

Plan för att utvidga Carlssons skola genom en tillbyggnad ovanpå den envåningsbyggnad som vetter mot innergården. Tillbyggnadens totala area är cirka 400 m2 skollokaler. Tillbyggnaden ska harmonisera med den befintliga huvudbyggnaden genom en symmetrisk volymuppbyggnad och putsad fasad med enhetlig fönstersättning.

Den omgivande terrassen som idag är belagd med betongplattor föreslås få sedumbeläggning som är bullerdämpande och partikelbindande samt fördröjer dagvattnet. Sedum är dessutom vackert att se på genom årstidernas skiftningar.

Fastigheten används främst som skola, men rymmer även 14 bostadslägenheter.

Plandata

Planområdet omfattar fastigheten Brandvakten 7. Fastighetens area är 1846 kvm. Kvarteret Brandvakten omges av Kommendörsgatan, Artillerigatan, Skeppargatan och Karlavägen. Fastigheten ägs av Ahlströmska skolans byggnads AB.

Mer ändamålsenliga skollokaler

Tillbyggnaden är viktig för skolans behov eftersom lokalerna inte är fullt ut anpassade till läroplanens anspråk. En envåningspåbyggnad kan också bli ett miljömässigt tillskott i gårdsrummet.
Planarbetet bör också utreda hur skolgården, som idag utgörs av gatumark, långsiktigt kan säkras.

Tidplan 

  • Start-PM i SBN juni 2011
  • Samråd kv 3, 2017
  • Granskning årsskiftet 2017/2018
  • Antagande kv 1, 2018

Fastighetsägare

Kvarteret Brandvakten 7 ägs av Ahlströmska skolans byggnads A/B Carlssons Skola.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Fotomontage från nordöstra hörnet av innergården. (Ried arkitekt AB).
Fotomontage från nordöstra hörnet av innergården. (Ried arkitekt AB) Utformning och färgsättning ska studeras vidare inför bygglovsprövning.
Carlssons skola/Ahlströmska skolan med skolgård.
Carlssons skola/Ahlströmska skolan med skolgård.

Inbjudan till samråd om utbyggnad av Carlssons skola

Förslag till detaljplan

Detaljplaneförslag som innebär möjlighet att bygga till en våning för skolverksamhet ovanpå en befintlig gårdsbyggnad. Planen ska även bekräfta pågående skolverksamhet i delar av fastigheten som i gällande plan anges som bostadsändamål.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Brandvakten 7. Kvarteret Brandvakten omges av Kommendörsgatan, Artillerigatan, Skeppargatan och Karlavägen. Fastighetens area är 1846 kvm och ägs av Ahlströmska skolans byggnads AB.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 29 augusti – 10 oktober 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på öppet hus

Samrådsmöte hålls tisdag den 19 september klockan 18.00 – 20.00 i Carlssons skolas aula, Kommendörsgatan 31.

Kontakt

Susanna Stenfelt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad