Lamellhus. Vy från öster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Lamellhus. Vy från öster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Fruängsgården

Hägersten-Liljeholmen

I detaljplanen föreslås att planområdet Fruängsgården 5 kompletteras med cirka 80 hyreslägenheter i flerbostadshus enligt konceptet Stockholmshus.

Projektfakta

Två huskroppar med 80 hyresrätter

Inom planområdet planeras två nya byggnader i form av ett lamellhus i sex till sju våningar längs Vantörsvägen och ett punkthus i åtta våningar vid Elsa Beskows Gata. Båda placeras på obebyggd kvartersmark.

Lamellen byggs på en befintlig markparkering. Nuvarande parkeringsplatser ersätts med ett överbyggt garage under lamellen. Ramp till garaget får infart från Elsa Beskows Gata. Punkthuset innebär att delar av gatan tas i anspråk och placeras även på trädbevuxen kvartersmark.

Bostäderna ska komplettera omkringliggande bebyggelses heterogena karaktär. Entréer placeras mot gatan för att främja trygghet. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningarna på husen.

En stor del av marken runt punkthuset kommer att fortsätta vara grön och möjlig att plantera.

Attraktivt läge

Fruängens stadsdel ingår i ett område som i kommunens översiktsplan kännetecknas av Strategi 2, satsa på attraktiva tyngdpunkter. Dessa tyngdpunkter är områden som ska utredas för en omfattande förtätning och stadsutveckling.

En satsning på attraktiva tyngdpunkter förutsätter en god tillgänglighet in till centrala staden med väg - och spårtrafik, vilket finns i Fruängen.

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, beskriver att Stockholm ska utvecklas mot att bli en socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt hållbar stad. Stockholmshusen är ett bidrag till visionens mål om att skapa en levande stad där alla kan bo med attraktiva stadsmiljöer och ett brett utbud av bostäder.

Du kan läsa mer om Stockholmshusen på Stockholm stads webbplats.

Tidplan

Samråd pågår mellan 23 maj – 16 juni 2017

Öppet hus kommer att hållas den 31 maj kl. 17.00 – 19.00 i Fruängsgårdens servicehus, Gamla Södertäljevägen 5, i Hägersten. Representanter från stadsbyggnadskontoret kommer att finnas på plats för att prata om förslaget och svara på frågor.

Granskning genomförs hösten 2017.

Beslut i Stadsbyggnadsnämnden planeras till vintern 2017.

Ägare och byggherre

Fastigheten ägs av Stockholms stad. Byggherre är Familjebostäder. 

Fler bilder

Lamellhus. Vy från öster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Lamellhus. Vy från öster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Punkthus. Vy från Vantörsvägen.  Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Punkthus. Vy från Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Flygfoto över området där husen ska byggas.
Ny bebyggelse i fotomontage. Vy från nordost. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Karta över Markanvisningsområde A och B.
Markanvisningsområde A och B markerade på kartan.
Planförslag. Delförstoring av planområdet. Ny bebyggelse illustreras med gråbrun markering.  Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Planförslag. Delförstoring av planområdet. Ny bebyggelse illustreras med gråbrun markering. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Amanda Gordon

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad