tecknad bild som visar exempel på hur husen kan placeras
Illustrationsplan med nya fastigheter. Exempel på placering av byggnader. Röd linje visar på befintlig tomtgräns. Lumen arkitekter, 2017.
Projekt Planerat

Fyra nya enbostadshus i Fagersjö

Fagersjö

Förslag till detaljplan där befintlig fastighet Fagersjö 4:1 i Fagersjö vid sjön Magelungen styckas av till fyra småhusfastigheter med ett enbostadshus per fastighet.

Projektfakta

Tomt delas i fem delar

Förslag som innebär att fyra småhusfastigheter möjliggörs genom avstyckning från befintlig tomt, samt överföring av mark för angöring. Planförslaget säkerställer även befintlig fri passage längs strandlinjen. En förutsättning för projektet är att strandskyddsdispens kan medges inom planområdet, då strandskydd återinträder vid ny planläggning.

Planområdet ligger i Fagersjö mellan sjön Magelungen och Havsörnsvägen, cirka två kilometer från Hökarängens tunnelbanestation och cirka två och en halv kilometer från Farsta tunnelbanestation. Planområdet innefattar till stor del en privat inhägnad tomt med ett större enbostadshus i två våningar och trädgård. Tomten utgörs av fastigheterna Fagersjö 4:1, Fagersjö 4:2 och Höjdkurvan 5, och innefattar i dagsläget planlagd kvartersmark samt parkmark.

Parkmarken inom tomten har aldrig genomförts och staden har heller inte haft för avsikt att lösa in den resterande parkmarken. Resterande delar av planområdet, tillhörande fastigheten Farsta 2:1, utgörs av sjön Magelungen, strandpromenad längs Magelungen samt en mindre del kvartersmark vid Havsörnsvägen som används för angöring.

Fyra nya enbostadshus

Föreslagen bebyggelse, på tomter om minst 600 kvadratmeter, utgörs av fyra friliggande enbostadshus. Bebyggelse ska utformas med vita putsfasader och tak av mörkgrå eller svart plåt som ansluter till karaktärsdrag hos befintligt hus. Inslag av trä i fasad får utföras.

En omsorgsfull gestaltning av ny bebyggelse är angelägen dels då platsen angränsar allmän strandpromenad och dels då befintlig tomt bedöms värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv

Ägare

Fastigheterna Fagersjö 4:1, Fagersjö 4:2 samt Höjdkurvan 5 är i privat ägo. Farsta 2:1 ägs av Stockholms stad.

Tidplan:

  • Start -PM: andra februari 2017
  • Plansamråd: 19 december 2017 till och med 6 februari 2018
  • Granskning: kvartal tre 2018
  • Antagande: kvartal fyra 2018

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Thurell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad