Flygbild med området markerat.
Vit streckad linje markerar området för planerad bebyggelse.
Projekt Planerat

135 bostäder vid Garagevägen

Hammarbyhöjden

Stockholm utvecklas och i Hammarbyhöjden byggs det många nya bostäder. Planförslaget Skolvärdinnan innehåller ca 135 lägenheter, 80 lägenheter längs Garagevägen och 55 lägenheter längs Lidköpingsvägen.

Projektfakta

135 lägenheter i två kvarter

Detaljplanen föreslår ca 135 lägenheter i flerbostadshus på två platser i Hammarbyhöjden. Längs Garagevägen föreslås två lamellhus i fem våningar uppföras med 80 lägenheter. Lamellhusen ska byggas enligt principerna för Stockholmshusen. Längs med Lidköpingsvägen föreslås tre punkthus i sex våningar uppföras med 55 lägenheter. 

Den planerade bebyggelsen ska förhålla sig i gestaltning och höjd till befintlig bebyggelse i området. Husen bygger vidare på strukturen i Hammarbyhöjden med lamell- och punkthus med natur nära inpå. Placeringen i naturmarken ska ske varsamt och anslutningen mellan kvartersmark och allmän platsmark ska göras omsorgsfullt.

Detaljplanen föreslår också en ombyggnad av Garagevägen för att möjliggöra en breddning av gångbanan på den östra sidan och trädplantering på den västra sidan. Ombyggnad av gatan och den nya bebyggelsen ska bidra till att ökar tryggheten längs med Garagevägen.

Stockholm växer

Projektet är en viktig del i att nå målet om 40 000 bostäder till år 2020 och ingår i Stockholmshusprojektet som syftar till att öka takten på bostadsbyggandet med ett fokus på hyresrätter med rimliga hyror. En komplettering i Hammarbyhöjden följer översiktsplanen och programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Tidplan

  • Samråd pågick 17 maj - 14 juni 2017.
  • Granskning av detaljplanen pågick 27 september- 25 oktober 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.

Detaljplanen är för närvarande överklagad till mark- och miljödomstolen.

Byggaktörer

Svenska Bostäder och Erik Wallin.

Bildgalleri

Visionsbild över Garagevägen. ÅWL Arkitekter
Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen. Arklab
Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen. Arklab

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sandra Öhrström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Miroslav Vujicic

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad