Stora Sköndal

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med markägaren Stiftelsen Stora Sköndal upprättat ett Program för Stora Sköndal med 4400 nya bostäder, nya verksamheter med ytterligare cirka 1500 arbetsplatser och service. Programmet ställs ut för samråd 2017-09-26 till 2017-11-06.

Stadsutvecklingsområdet Stora Sköndal

Vad?

Programmet visar möjligheter för omvandlingen av Stora Sköndal till en blandstad med cirka:

 • 4 400 nya bostäder, varav 350 bostäder för personer med särskilda behov
 • 1 500 nya arbetsplatser,
 • en utbyggd vård- och omsorgsverksamhet,
 • tre skolor,
 • ett utbyggt campus med gymnasium och högskola,
 • en idrottshall för personer med funktionsvariation och
 • nya gator, parker, stråk och torg.

Samtidigt bevaras 560 bostäder, varav 300 bostäder för personer med särskilda behov. Det betyder att det sammanlagt kommer att finnas cirka 5 000 bostäder och sammanlagt 2 500 arbetsplatser i det framtida Stora Sköndal.

Programmet ska fungera som underlag till kommande detaljplaner för en utbyggnad av Stora Sköndal fram till 2035. Syftet är primärt att pröva lämpligheten i den föreslagna utbyggnaden med bostäder och verksamheter ­­– med fokus på vård, hälsa och utbildning – samt allmän platsmark. Programmet väger allmänna och enskilda intressen mot varandra och beskriver översiktligt konsekvenserna av förslaget.

Detaljplaner inom stadsutvecklingsområdet

Detaljplanen för Magnoliatomten har varit på granskning och förväntas antas under hösten 2017. I programmet presenteras ett förslag till etappindelning för utbyggnaden av Stora Sköndal.

En indelning i framtida detaljplaneområden återstår inför kommande detaljplaner.

Varför?

Stora Sköndal är stadsdelen Sköndals historiska hjärta och fastigheten som ägs och förvaltas av Stiftelsen Stora Sköndal utgör närmare hälften av stadsdelens samlade yta. I området finns idag Stiftelsen Stora Sköndals omfattande vård- och omsorgsverksamhet och hyresrätter för främst seniorer men även för studenter, ensamkommande barn och nyanlända familjer – i både friliggande småhus och lägenheter.

Boende, vårdtagare och deras besökare, anställda, studenter vid högskolan och förskolebarn från två förskolor sätter sin tydliga prägel på Stora Sköndal.

Ett tillskott med bostäder, service och verksamheter är välkommet i enlighet med stadens översiktsplan. Programarbetets mål är att utveckla Stora Sköndal för en ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och boendeformer – och en socialt och fysiskt inkluderande miljö som är tillgänglig, trygg och tillitsfull.

Den föreslagna stadsstrukturen ska ge goda förutsättningar att utveckla en tät stadsbebyggelse med fler bostäder, arbetsplatser och tillgång till bättre service samtidigt som den ska ge Stiftelsen Stora Sköndal möjlighet att förvalta och utveckla sin verksamhet.

Förutsättningen för genomförandet av projektet är att ta hänsyn till höga kulturvärden, höga ekologiska värden, behov av nya mötesplatser och service samt möjligheter att utveckla den lokala infrastrukturen med bättre kopplingar till omgivningen och i förlängningen till centrala Stockholm.

Programsamråd

Samråd hölls 26 september till 6 november 2017 med öppet hus den 19 oktober 2017.

Under öppet hus fanns Stadsbyggnadskontorets projektledare och tjänstemän från stadens förvaltningar samt stiftelsens representanter på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. För närvarande sammanställer Stadsbyggnadskontoret de inkomna synpunkterna inför samrådsredogörelse i stadsbyggnadsnämnden.

Tidplan

Översiktlig tidplan:

 • Start-PM för programmet Stora Sköndal antogs i februari 2015
 • Tidig Dialog inför programmet för Stora Sköndal genomfördes i maj 2016.
 • Samråd för programmet genomfördes 26 september till 6 november 2017. 
 • Öppet hus hölls den 19 oktober 2017.
 • Samrådsredogörelse för programmet i stadsbyggnadsnämnden är planerat att ske i mars 2018.
 • Godkännande av programmet i stadsbyggnadsnämnden är planerat till tredje kvartalet 2018.

Vem?

Programmet tas fram av stadsbyggnadskontoret. Programarbetet drivs av stadsbyggnadskontorets planavdelning i samarbete med markägaren Stiftelsen Stora Sköndal, stiftelsens konsulter och stadens förvaltningar.

Stiftelsen Stora Sköndal - Området i framtiden

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Illustration av lokalt centrum
Stora Sköndals nya lokala centrum - Berga torg - österut mot södra entrén till Flaten.
Illustration av området
Västra Flaten sett från Flatens naturreservat. Södra entrén till Flaten till vänster.
Illustration av skola i området
Ny förskola i Lövholmen & Ekbacken

Kontakt

Veronika Borg

Stadsplanerare och planprojektledare, stadsbyggnadskontoret

Projekt i stadsutvecklingsområdet Stora Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad