Stadsutvecklingsområdet för Spångadalen är markerat med lila.
Stadsutvecklingsområdet för Spångadalen är markerat med lila. för Spångadalen är markerat med lila.

Spångadalen

Stockholm växer. Utifrån ett helhetsperspektiv planerar staden för fler bostäder, service och arbetstillfällen. Arbetet med att ta fram ett program för Spångadalen, del och detaljplan för Bromstensgluggen har påbörjats. Syftet med programarbetet är att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett socialt och fysiskt hållbart sätt samt att pröva möjligheten för bostäder inom området.

Projektfakta

Varför?

I Stockholms översiktsplan anges att sambanden mellan Rinkeby/Tensta och Spånga bör utvecklas för att integrera stadsdelarna på ett tydligare sätt och för att förbättra kopplingen mellan pendeltåg och tunnelbanesystem. Det aktuella program- och planarbetet överensstämmer även med strategin i översiktsplanen att pröva lämplig markanvändning i gränszonerna mellan olika områden.

Vad?

Stadsutvecklingsområdet innefattar dalgångarna mellan Tensta, Rinkeby och Bromsten samt området öster om Bromsten intill Ulvsundavägen. Området föreslås utvecklas med cirka 800–1000 bostäder och bättre kopplas ihop med omgivningen. Med tillkommande bostäder, förskola, verksamheter, parker, gator och gång- och cykelbro skapas förutsättningar för en ökad attraktivitet och trygghet.

Vision för projektet

Syftet med programarbetet är att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett socialt och fysiskt hållbart sätt samt att pröva möjligheten för bostäder inom stadsutvecklingsområdet.

Vem?

Stockholms stad

När?

Vid stadsbyggnadsnämnden sammanträde 18 maj 2016 togs beslut om att påbörja programarbete för Spångadalen, del av Akalla 4:1 och Bromsten 9:2 (diarienummer: 2016-02436).

Samtidigt påbörjades även arbete med detaljplan för Bromstensgluggen, del av Bromsten 9:2 (diarienummer: 2015–07568). En utveckling av området är nu möjlig då den tidigare kraftledningen som gick över området nu är nedgrävd.

Programsamråd beräknas äga rum under våren 2018. Efter godkänt program kommer områdesplaneringen ligga till grund för eventuellt ytterligare detaljplaner.

Bildgalleri

Flygfoto där stadsutvecklingsområdets gräns framgår i gult
Flygfoto där stadsutvecklingsområdets gräns framgår i gult
Stadsutvecklingsområdet för Spångadalen är markerat med lila.
Stadsutvecklingsområdet för Spångadalen är markerat med lila. för Spångadalen är markerat med lila.
Flygfoto där stadsutvecklingsområdet för Spångadalen framgår i gult och planområdet för Bromstensgluggen framgår i rosa.
Flygfoto där stadsutvecklingsområdet för Spångadalen framgår i gult och planområdet för Bromstensgluggen framgår i rosa.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Projekt inom stadsutvecklingsområdet

Kontakt

Helena Persson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms stads översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Stockholms stadsbyggnadsprocess

Uppdaterad