Bilden visar en vision av Skansbron, sedd mot Södermalm. White arkitekter.
Skansbron, vy mot Södermalm, White arkitekter.

Södra Skanstull

Stockholms stad planerar en helt ny stadsdel kring broarna vid Södra Skanstull. Här planeras för cirka 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Den nya stadsdelen kommer att stärka kopplingarna mellan Södermalm och närförort.

Programmet i korthet

Med programmet för Södra Skanstull vill staden stärka kopplingarna inom området och till och från området. Även kopplingarna mellan Södermalm och närförort stärks genom att det blir ny bebyggelse kring broarna. Den nya gatan Diagonalen kopplar ihop de östra och västra delarna av Skanstull. Nya gång- och cykelvägar stärker kopplingarna både inom området och till närliggande områden.

Staden vill skapa större variation i området. Därför blandas de nya bostäderna med lokaler för kultur, idrott, handel m.m. Fler bostäder och olika aktiviteter gör området tryggare eftersom det blir folk i rörelse nästan hela dygnet runt.

Staden värnar om områdets starka identitet. Vi vill att de nuvarande verksamheterna ska vara kvar och gör dem mer tillgängliga med nya promenad- och cykelstråk och förbättrad kollektivtrafik.

Vi satsar på de befintliga grönområdena: Vi föreslår att järnvägsspåren däckas över vilket gör det lättare att ta sig fram i Eriksdalslunden. Strandpromenaden får nya aktiviteter som utegym, lekredskap och bryggor. I stadsdelen under broarna anlägger vi flera torg och parker.

Process och tidplan

Samrådsredogörelse redovisas i mars 2018

Programförslaget var på samråd hösten 2016. Ungefär 2000 yttranden kom in. Många synpunkter rörde idrottsverksamheterna och badmintonhallen i området.

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har efter samrådet gått igenom synpunkterna och sammanställt dem i en samrådsredogörelse. Den 22 mars 2018 väntas stadsbyggnadsnämnden godkänna samrådsredogörelsen.

Fortsatt arbete med programmet

Försvarsmakten har i ett remissyttrande bedömt att tågspåren i området måste finnas kvar och vara tillgängliga för spårtrafik tills den samlade civil-militära totalförsvarsplaneringen är färdigställd för Stockholmsområdet. Stadsbyggnadsnämnden väntas den 22 mars 2018 fatta beslut om att inte bedriva aktivt planarbete innan resultatet av totalförsvarsplaneringen är färdigt. Området där spåren ligger är en viktig del av programmet och om spåren ska vara kvar måste programmet omarbetas. Det är alltså i dagsläget osäkert när programmet kan godkännas av stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplaner och byggstart

Efter det att programmet har godkänts kan arbetet med detaljplaner starta ungefär ett halvår senare. Södra Skanstull kommer att delas in i flera etapper som planeras och byggs ut efterhand. Byggstarten för de första bostäderna blir tidigast tre år efter det att staden har fått besked om tågspåren.

Planpriset 2017

Planprogrammet för Södra Skanstull fick Sveriges Arkitekters planpris 2017. Juryn motiverar beslutet med att projektet är ett lyckat exempel på hur man kan knyta samman stadsdelar. Juryn lyfter fram strategin att göra Skansbron till en stadsgata med publika lokaler i bottenvåningarna och att öppna ett tvärstråk för cyklar och fotgängare under broarna.

Planpriset är Sveriges Arkitekters pris för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad, och delas ut för att stimulera och ge spridning åt goda exempel. Södra Skanstull är ett av fyra nominerade projekt. Priset delades ut på Arkitekturgalan i Stockholm den 28 november 2017.

Läs om de nominerade bidragen här

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Bildgalleri

Visionsbild av den nya gatan Diagonalen, White arkitekter.
Visionsbild av den nya gatan Diagonalen, White arkitekter.
Bilden visar en vision av Skansbron, sedd mot Södermalm. White arkitekter.
Skansbron, vy mot Södermalm, White arkitekter.
Bilden visar en illustration av nya Slussparken i Södra Skanstull. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Nya Slussparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Illustration av förslaget för Södra Skanstull med nya kollektivtrafikhållplatser. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB, White arkitekter.
Illustration av förslaget för Södra Skanstull med nya kollektivtrafikhållplatser. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB, White arkitekter.
Bilden visar en illustration på den nya strandparken. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Nya Strandparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Bilden visar en illustration av nya Torget under bron i Södra Skanstull. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Nya Torget under bron, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad