Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel, service, nya parker och torg samverkar. Tradition och historia bevaras genom verksamheter kopplade till gastronomi och evenemang.

Projektfakta

Stockholms stad planerar för cirka 4 000 nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll och cirka 10 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Slakthusområdets tradition ska bevaras genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och står sida vid sida med ny arkitektur. Tradition och historia tas tillvara genom publika verksamheter kopplade till gastronomi och evenemang. Delar av Slakthusområdets företag flyttar till nya Stockholms nya livsmedelscenter.

Flertal förvaltningar berörda

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

Tidplan

 • 8 december 2015 till 1 februari 2016, Programsamråd
 • 2 februari 2017, Godkännande av program och inriktningsbeslut
 • December 2017, markanvisat alla kvarter i etapp 1, med ett undantag
 • 22 februari 2018, Start-PM för första etappen beslutad
 • Mars 2018, första byggnaden i området rivs (Frigoscandia)
 • 2019-20, tidigast byggstart
 • 2021, flytt av verksamheter till nytt livsmedelscentrum i Larsboda
 • 2022-23, första inflyttning i Slakthusområdet
 • 2019-2025, anläggande av tunnelbana (FUT)
 • Ca 2030, hela Slakthusområdet beräknas vara klart

Successiv utveckling

Området kommer att utvecklas successivt och i flera etapper under åren framöver. Detaljplaner vinner laga kraft, industriföretagen flyttar från området, bostäder och tunnelbanan börjar byggas.

Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart tidigast år 2030.

Mer om Slakthusområdet

Bildgalleri

Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Strukturplan Slakthusområdet
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Patrik Dahlin

Projektledare, exploateringskontoret

Karin Stenqvist

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jacob Arwidsson

Förvaltare, fastighetskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Nyheter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” med olika varianter för projekten, handlar om aktuella händelser och utvecklingen i området. Följande nyhetsbrev berör Slakthusområdet: 

Nyhetsbrev Slakthusområdet, december 2017

Nyhetsbrev Söderstaden, december 2015

Dialog/samråd

Genomförda möten för Slakthusområdet

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.

 • 12 januari 2016 hölls samrådsmöte i form av öppet hus om programförslaget med totalt ca 330 personer
 • 19 och 21 januari 2016 hölls dialogworkshops om Slakthusområdets utveckling med totalt 45 personer
 • 16 januari 2016 hölls promenader i området på ca 45 minuter. Det var dels en historisk promenad ledd av stadsmuseet, och dels en framtids-promenad ledd av stadsbyggnadskontoret. Totalt deltog ca 100 personer

Frågor och svar

Historik

Slakthusområdet in English

Contact

Patrik Dahlin

Project Manager, Stockholm City Development Administration

Agreement-, ground- and implementation issues

Uppdaterad