Plåtgasklockan, Gasklocka 4

Sanering av gasklockan

Rivningen av plåtgasklockan, Gasklocka 4, är klart och gasklockans konstruktion på tjärolja har tömts. Lukten som upplevdes i samband med saneringen av gasklockan är inte farlig. De mätningar som är gjorda visar väldigt låga halter av naftalen vilket är det ämne som luktar. Vi utför regelbundna mätningar för att kontrollera att det inte finns hälsovådliga halter av föroreningar i luften samt har regelbunden kontakt med miljöförvaltningen som har tillsyn på vår verksamhet.

Här kan du läsa frågor och svar gällande lukt i samband med sanering av plåtgasklockan och mätresultatet.

Minnesanteckningar från informationsmöten innehåller presentationer och sammanställda frågor och svar från mötet.

Minnesanteckningar från informationsmötet den 18 april 2018 angående sanering av Gasklockan och kommande markrening.

Minnesanteckningar från informationsmötet den 4 juni 2018 angående markreningsarbeten i området kring gasklockan.

Provtagningar i Gasklockans närområde

Passiva provtagningar av luften invid Gasklockan har genomförts vid två tillfällen under våren. Den första startade under vecka 15 (11 april) och den andra under en dag i maj (23/5). Analyser för passiv provtagning

Här finns analysresultat från provtagning av jord som har utförts innan schaktningen påbörjades.

Utifrån analysresultaten upprättas en klassningsplan som visar entreprenören hur jorden ska hanteras med hänsyn till föroreningsinnehållet. Fullständiga analysresultat från laboratoriet har ännu inte erhållits för att kunna klassificera alla jordmassor. Detta innebär att enbart rutor med fullständiga analysresultat har fått en klassning. De klassificerade massorna är de som visas som gröna rutor på den klassningsplan. Rutor som saknar analysresultat är svarta och när kompletterande analysresultat inkommer uppdateras klassningsplanen med nya klassningar för svartmarkerade rutor. De färdigklassificerade rutorna är det renaste materialet och det är i dessa rutor som schaktning nu har påbörjats.

De analyser som inväntas för klassificering av jorden avser jordens egenskaper för omhändertagande på deponi. Inga fler analyser inväntas avseende jordensföroreningsinnehåll.

Markrening

Under juni 2018 börjar markreningsarbetena och dessa beräknas pågå till november 2018, därefter kan husbyggnation starta i slutet av 2018. Läs mer om gasklocka 3 och 4. Arbetena kommer att pågå mellan kl 07-18 mån-tor, och fre-sön pågår inga arbeten. Under vecka 30-32 utförs inga markreningsarbeten.

Gasklockans konstruktion har medfört att marken är förorenad av tjära. Markrening behöver därför genomföras för att skapa en god miljö i området. 

Förorenade massor kommer att schaktas och sorteras för att sedan transporteras till en masshanteringsyta samt till mottagningsanläggningar för jordmassor. Entreprenadarbetena kommer även att omfatta rivning av grundkonstruktioner, rengöring av bergytor, fyllningsarbeten och vattenrening.

I samband med schaktarbeten och hantering av förorenade massor kan lukt av tjära förekomma lokalt i området. Tjäran har en karakteristisk doft som kan lukta starkt även om inga hälsovådliga halter av föroreningar finns i luften. Kontroll av lukt och föroreningshalter i luft kommer att kontrolleras dagligen inom arbetsområdet. 

Kontroller utförs även i omkringliggande områden med hänsyn till föroreningssituation och vindriktning för att säkerställa att inga hälsovådliga koncentrationer av föroreningar förekommer i omgivningen. Under markreningsarbetet kommer en miljökontrollorganisation vara på plats som utöver att provta och undersöka föroreningar i jorden gör dagliga kontrollronder i arbetsområdet för att kontrollera att entreprenören uppfyller de krav som ställs för att minimera påverkan på omgivningen. Dessa kontroller omfattar bland annat lukt, damm, buller och spill av förorenad jord.

Upplysningar Har du frågor mejla till norradjurgardsstaden@stockholm.se eller ring 08-508 26 411.

Dokument och rapporter

Detaljplan Gasklocka 3 och 4

Miljökonsekvensbeskrivning rörande markrening Gasklocka 3 och 4

Miljöförvaltningens såsom Kontrollmyndighet beslut rörande Exploateringskontorets anmälan om åtgärder för markrening (Norra 2, Gasverket mm)

Anmälan om markrening för etapperna Norra 2, produktionsområdet och Östra samt  Riskbedömning av förorenad mark

Uppdaterad