Plåtgasklockan, Gasklocka 4

Rivningsarbetena av plåtgasklockan, Gasklocka 4, pågår. Gasklockan är nu 65 meter lägre. På platsen ska det sedan byggas 300 nya bostäder.

Gasklockan rivs nerifrån genom att strimlor på 1,5-2 meter skärs bort åt gången. Med hjälp av tjugo domkrafter sänks gasklockan sedan ner. Därefter upprepas processen tills endast 20-30 höjdmeter återstår. Då rivs resten med grävmaskin.

Arbetena kommer att genomföras i tvåskift. Under dagtid kan det komma att bullra mellan kl 7-19 och på helger mellan kl 9-17. På kvälls- och nattetid manövreras domkrafterna manuellt för en ny sänkning. Under rivningsperioden tillkommer 1-5 lastbilstransporter per dag. Dessa kommer att gå via Gasverksvägen. Arbetena planeras att vara klart under mars/april 2018 och därefter ska markreningsarbeten utföras under april-oktober 2018.

Markrening
Gasklockans konstruktion har medfört att marken är förorenad av tjära. Markrening behöver därför genomföras för att skapa en god miljö i området. 

Förorenade massor kommer att schaktas och sorteras för att sedan transporteras till en masshanteringsyta i Frihamnen samt till externa mottagningsanläggningar för jordmassor. Entreprenadarbetena kommer även att omfatta rivning av grundkonstruktioner, rengöring av bergytor, fyllningsarbeten och vattenrening.

I samband med schaktarbeten och hantering av förorenade massor kan lukt av tjära förekomma lokalt i området. Tjäran har en karakteristisk doft som kan lukta starkt även om inga hälsovådliga halter av föroreningar finns i luften. Kontroll av lukt och föroreningshalter i luft kommer att kontrolleras dagligen inom arbetsområdet. 

Kontroller utförs även i omkringliggande områden med hänsyn till föroreningssituation och vindriktning för att säkerställa att inga hälsovådliga koncentrationer av föroreningar förekommer i omgivningen. Under markreningsarbetet kommer en miljökontrollorganisation vara på plats som utöver att provta och undersöka föroreningar i jorden gör dagliga kontrollronder i arbetsområdet för att kontrollera att entreprenören uppfyller de krav som ställs för att minimera påverkan på omgivningen. Dessa kontroller omfattar bland annat lukt, damm, buller och spill av förorenad jord.

Arbeten kommer att genomföras kl 7-17 mån- fre och ej bullrande arbeten kan komma att ske efter kl 17.00. Helgarbete kan förekomma kl 9-17.

Husbyggnation kan starta tidigast senhösten 2018.

Upplysningar
Har du frågor kontakta:
Beställare: Projektledare exploateringskontoret: Bo Persson 070-764 50 15

Uppdaterad