Vårt sätt att arbeta

HållbarhetsstyrningEn av grundförutsättningarna för vårt arbete är den breda politiska förankringen och ambitionen att Stockholm ska fortsätta vara ledande inom hållbar stadsutveckling. Målen omsätts i bindande krav. Kraven påverkar byggnadens och stadsdelens utformning och följs upp för att säkerställa att de höga ambitionerna omsätts i praktiken. För att kraven ska omsättas i handling genomförs utbildningsinsatser och andra aktiviteter som möjliggör dialog och ny kunskap. Detta sker i nära samverkan med berörda parter. Omvärldsanalys tillför nya perspektiv. Kon­tinuerlig utvärdering och analys av arbetet bidrar till ständig förbättring och underlag för tillämpade forsknings­ och utvecklingspro­jekt. Resultaten kommuniceras för att sprida erfarenheter.

Norra Djurgårdsstadens strategier

Kommunfullmäktige beslutade 2009 att Norra Djur­ gårdsstaden ska bli en hållbarhetsprofilerad stadsdel och fem strategier ligger till grund för arbetet. Levande stad fokuserar på hur den fysiska miljön främjar en levande och attraktiv stadsmiljö. Tillgängligt och nära handlar om den täta och tillgängliga staden med flexibla och robusta lösningar som bidrar till resurshushållning och klimatansvar. Låt naturen göra jobbet beskriver hur grönska kan användas i tekniska system för att exempelvis ersätta rör. Samtidigt som det bidrar till rikare biologisk mångfald både för växter och djur och ger en mänskligare och mer behaglig stadsmiljö. Engagemang och inflytande stimuleras för att skapa motivation och förankring på platsen, men också sprida kunskap och erfarenheter. De fem strategierna tillämpas i sin tur på flera nivåer; byggnad, etapp, delområde eller för hela stadsdelen.

Styrdokumentet Program för hållbar stadsutveckling har under året uppdaterats och antogs i början av 2017 av kommunfullmäktige.

Våra värderingarEtt värdegrundsarbete har genomförts under 2016 främst kring arbetsklimat och förhållningssätt. Ledord är Tillsammans växer vi med engagemang och ansvar.

Engagemang
Vi är engagerade och brinner för vad vi gör. Vi är proaktiva och kreativa.

Utveckling
Vi växer och utvecklas. Vi involverar andra och delar med oss.

Ansvar
Vi företräder Stockholms stad. Vi ser till helhet och resultat.
Vi samverkar och har ett långsiktigt tänk.

Tillsammans
Vi visar respekt, kommunicerar tydligt och tillvaratar varandras olikheter. Vi är prestigelösa och stöttande.

Organisation

Stockholms stad är en politiskt styrd organisation och en av Sveriges största arbetsgivare. Kommunfullmäktige sätter mål för stadens verksamheter och ledamöterna utses genom allmänna val. Viktiga styrdokument för hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden beslutas i kommunfullmäktige.

Exploateringskontoret är den förvaltning som projekt­leder Norra Djurgårdsstaden och har uppdraget att bygga och planera stadens mark. Utvecklingen finansieras genom försäljning av mark eller tomträttsavgälder. Hållbarhetsprofileringens arbets- och beslutsprocess utgår från Exploateringskontoret men är förvaltnings-­ och bolagsövergripande. Styrgruppen består av chefer från berörda förvaltningar och bolag. Fokusgrupperna består av experter inom stadsbyggnad, trafik, energi, grönstruktur, dagvatten, kemikalier, vatten och avfall med mera.

Uppdaterad