Samråd om Stora Tullhuset på Södermalm

Nu börjar samrådstiden för Stora Tullhuset på Södermalm. Samrådstiden är 13 februari till och med 27 mars och under den tiden är du välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Samråd om Stora Tullhuset

Förslag till detaljplan

Förslaget till detaljplan gör det möjligt att fortsätta bedriva museiverksamhet med utställningar och restaurang, kontor samt hamnverksamhet på fastigheten Södermalm 10:35, Stora Tullhuset.

Planområde

Planområdet utgörs i stora drag av den befintliga byggnaden Stora Tullhuset, vilket ligger vid stadsgårdshamnen påSödermalm mellan Stadsgårdsleden och kajkanten mot Strömmen. Planområdet är cirka 3 300 kvadratmeter stort. Marken ägs av Stockholm stad och arrenderas av Stockholms Hamn.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas den 13 februari till och med den 27 mars 2018
i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Publicerad
Uppdaterad